-->

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων!

Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων!

Κάθε τριάμιση λεπτά κάποιος χάνει τη ζωή του στην ΕΕ λόγω ατυχημάτων στους χώρους εργασίας ή ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) αποσκοπεί στη μείωση αυτού του δείκτη θνησιμότητας μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασίαbσε όλη την Ευρώπη.

Η εκστρατεία «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων» για την περίοδο 2012– 2013 αποτελεί τμήμα της πολύχρονης εκστρατείας για τους «Ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας», η οποία συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας εντός και εκτός της ΕΕ.

Παρόλο που τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες και οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που αυτοί διαχειρίζονται είναι πρωτίστως υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας ευθύνης τους, τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται πάντα όταν συνεργάζονται ενεργά με το εργατικό δυναμικό και τους εκπροσώπους του. Για αυτόν τον λόγο η τρέχουσα εκστρατεία έχει δύο κύριες προτεραιότητες.

Πρώτον, ενθαρρύνει τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες να επιδείξουν ηγετικές (επιτελικές) ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, μέσω της διεξαγωγής ουσιαστικής διαβούλευσης με το εργατικό δυναμικό και της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων στρατηγικών πρόληψης των κινδύνων στην εργασία.

Δεύτερον, ενθαρρύνει τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους να ανταλλάσσουν ιδέες και να συνεργάζονται ενεργά με τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες τους, με στόχο τη βελτίωσης  της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία για όλους.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στα οποία περιλαμβάνονται:
  •  όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·
  • διευθυντικά στελέχη, επόπτες και εργαζόμενοι·
  • συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία·\
  •  όλες οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί και τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;
Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» κατά την περίοδο 2012–2013:
  •  διαδίδοντας και δημοσιεύοντας πληροφορίες και υλικό για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οργανισμού σας όσο και μεταξύ των συνεργατών σας. Μέσω του διαδικτυακού τόπου της εκστρατείας (www.healthy-workplaces.eu) μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στη μεγάλη ποικιλία του υλικού της εκστρατείαςπου διατίθεται σε 24 γλώσσες·
  • οργανώνοντας τις δικές σας δράσεις, όπως κατάρτιση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, συνέδρια και εργαστήρια, διαγωνισμούς και παιχνίδια ερωτοαπαντήσεων (κουίζ), υποβολή προτάσεων, διαφημιστικές εκστρατείες και συνεντεύξεις Τύπου·
  • λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής Πρακτικής, στο πλαίσιο του οποίου απονέμονται βραβεία σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν ανακαλύψει καινοτόμους τρόπους για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία·υς και τους εκπροσώπους τους να ανταλλάσσουν ιδέες και να συνεργάζονται ενεργά με τα διευθυντικά στελέχη/εργοδότες τους, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία για όλους.