-->

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την λειτουργία των επιτροπών λατομικών περιοχών (άρθρο 182 Ν.4001/2011)

Από τη Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών υλικών του ΥΠΕΚΑ και λόγω πλήθους ερωτημάτων των οποίων αποδέκτης ήταν η συγκεκριμένη υπηρεσία, εκδόθηκε η παρακάτω διευκρινιστική εγκύκλιος:

Α. Με το άρθρο 182 του N. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22.08.2011) "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», παρατάθηκε η προθεσμία καθορισμού των λατομικών περιοχών, για μία ακόμη πενταετία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο καθορισμός των λατομικών περιοχών σε όλους τους Νομούς της Χώρας. Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου αναφέρεται «ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας» ως αρμόδιο όργανο για: τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.1428/1984, τον ορισμό των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 του ίδιου άρθρου, την έκδοση απόφασης καθορισμού λατομικών περιοχών και αποχαρακτηρισμού της έκτασης σε περίπτωση μη έγκαιρης ενεργοποίησης της. Ομοίως, στην παράγραφο 3 του άρθρου 182 προβλέπεται ότι όπου στο άρθρο 3 του ν.1428/1984 αναφέρεται νομάρχης νοείται «Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας».

 Η  συγκεκριμένη διατύπωση για αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις έχει ήδη αντικατασταθεί με το άρθρο 52 παρ. 6 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012). Συγκεκριμένα, η προαναφερθείσα διάταξη προβλέπει ότι «όπου στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 182 του ν.4001/2011 (Α΄179) αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας» νοείται «Περιφερειάρχης».

Β. Στο άρθρο 182 του Ν.4001/2011 αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) ως «ΙΓΜΕ». Ήδη με την υπ’ αριθ. 25200/08-11-2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2612/Β/08-11-2011) το ΙΓΜΕ μετονομάστηκε σε ΙΓΜΕΜ, συγχωνεύτηκε και απορροφήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Η παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν.4042/2012, προβλέπει ότι όπου στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 182 του ν.4001/2011 αναφέρεται «Ι.Γ.Μ.Ε.» νοείται «Ι.Γ.Μ.Ε.Μ».

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν.4001/2011 η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών. Βεβαίως, εφόσον πρόκειται περί καθορισμού θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 15 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α΄), στην επιτροπή συμμετέχει ως ένατο μέλος και εκπρόσωπος του Οργανισμού Αθήνας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/07-04-1999). Άρα, σε αυτή την περίπτωση η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα πέντε από τα εννέα μέλη της, όπως, άλλωστε, προβλέπεται και στην με αριθ. Δ.10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915/31-5-2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών» (ΦΕΚ Β’ 780).

Δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 182 προβλέπεται ότι εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της λατομικής περιοχής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (5 έτη + 2 έτη εφόσον παραταθεί με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ), η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Σημειώνεται ότι αφετηρία της διαδικασίας ενεργοποίησης μίας λατομικής περιοχής αποτελεί η διενέργεια τουλάχιστον ενός επιτυχούς διαγωνισμού εκμίσθωσης, έστω και ενός λατομικού χώρου εντός αυτής.

Ε. Με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην με αριθ. Δ.10/Β/Φ.68/οικ.10161/2915/31-5-2005 ΥΑ για τον καθορισμό λατομικής περιοχής γίνεται και η τροποποίηση ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής, εφόσον κριθεί επιβεβλημένη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής καθορισμού.

Η ως άνω εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη διαύγεια:

Εγκύκλιος Δ10-Δ/Φ5/οικ.11097/1995/ 18.05.2012 : Διευκρινίσεις επί του άρθρου 182 του Νόμου 4001/2011

Σχετικά με την λειτουργία της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών ισχύουν επίσης και οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:


[του Πέτρου Τζεφέρη]