-->

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Διατάξεις εφαρμογής του Μεταλλευτικού Κώδικα, του ΚΜΛΕ, ν. 669/77, ν. 1428/84, ν. 2115/93, Ν.4442/2016, Ν. 4512/2018 διατάξεις περί λατομείων, μεταλλείων κλπ.
Εγκύκλιος και Κανονιστικές αποφάσεις  εκ του Ν. 4512/2018
  • Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018
  • ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 ΥΑ  Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων (ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018)
  • ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 ΦΕΚ 2909/Β/19.7.2018 . Tρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».
  •  ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Α/71099/67 «Θεσμοθέτηση παραβόλου για την χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και για την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του
    Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ_5018)Β)12.11.2018)
  • ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122 για τον υπολογισμό και τη διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.