-->

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Διατάξεις εφαρμογής του Μεταλλευτικού Κώδικα, του ΚΜΛΕ, ν. 669/77, ν. 1428/84, ν. 2115/93, Ν.4442/2016, Ν. 4512/2018 διατάξεις περί λατομείων, μεταλλείων κλπ.


KANΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ Ν.4442/2016 (Α'230) 

  •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428 (ΦΕΚ B 479, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.  [καθεστώς Εγκρισης]
  •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427  (ΦΕΚ Β 480, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών  [καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίησης ανά περίπτωση]
  •  Αριθμ. : ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426  (ΦΕΚ Β 480/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών. [καθεστώς γνωστοποίησης]
  •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 (ΦΕΚ Β 481/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης . [καθεστώς γνωστοποίησης]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ KANΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ Ν.4512/2018 
  • Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018
  • ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 ΥΑ  Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων (ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018)
  • ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 ΦΕΚ 2909/Β/19.7.2018 .  "Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».
  • YA ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078/15.10.2019-Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28. 06.2018
  •  ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Α/71099/67 «Θεσμοθέτηση παραβόλου για την χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και για την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ_5018)Β)12.11.2018)
  • ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122 για τον υπολογισμό και τη διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.