-->

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Αυστραλία - Ένα Μεγάλο Έθνος της Εξορυκτικής Βιομηχανίας


The Roy Hill iron ore operation in West Australia’s Pilbara region

[ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, Α.Ε. κα. JENNY BLOOMFIELD ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ”]


(α) Αυστραλία - 'Ένα Μεγάλο ‘Έθνος της Εξορυκτικής Βιομηχανίας'

Όπως κάποιοι μπορεί να έχετε ακούσει, η Αυστραλία αποκαλείται ως "A Great Mining Nation" - 'Ένα Μεγάλο Έθνος της Εξορυκτικής Βιομηχανίας'.

Κανένας άλλος τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας δε συνδέεται τόσο στενά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αυστραλίας - από την ανακάλυψη χρυσού τον 19ο αιώνα, των σιδηρομεταλλευμάτων και μεταλλευμάτων νικελίου στη δεκαετία του '60, αργότερα την ανάπτυξη της βιομηχανίας άνθρακα, έως τη σημερινή άνευ προηγουμένου αύξηση της ζήτησης για Ορυκτές Πρώτες Ύλες για την τροφοδότηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των περισσότερων χωρών ανά την υφήλιο.

Η σημερινή αύξηση της ζήτησης για ορυκτές πρώτες ύλες έχει οδηγήσει σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλά επίπεδα ανεργίας και αύξηση των εισοδημάτων για όλους τους Αυστραλούς πολίτες. Ο εξορυκτικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας μας, αποτελεί το 47,5 τοις εκατό του συνόλου των αυστραλιανών εξαγωγών (AUD135 δις το 2010) και απασχολεί, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Τα σημαντικά αποθέματα ορυκτού πλούτου που διαθέτει, καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που συντελούν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, επιτρέπουν στην Αυστραλία να παραμείνει στην πρώτη γραμμή του μεταλλευτικού τομέα παγκοσμίως.

Η Αυστραλία διαθέτει: το 2,4 τοις εκατό των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, είναι πρώτη σε κοιτάσματα ορυκτής άμμου, άνθρακα, λιγνίτη, ουράνιου, νικελίου, ψευδάργυρου και μόλυβδου, και ανάμεσα στις πρώτες έξι χώρες σε βωξίτη, χαλκό, χρυσό, σιδηρομεταλλεύματα και διαμάντια.

Η Αυστραλία προσφέρει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον με χαμηλό κρατικό παρεμβατισμό, πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, και προηγμένες τεχνολογίες εξόρυξης - παράγοντες που καθιστούν την εξορυκτική δραστηριότητα στην Αυστραλία από τις πιο χαμηλού κόστους στον κόσμο.

Η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση μιας σειράς από μεγάλες επενδύσεις - συνολικού ύψους AUD 230 δις - που θα διευρύνουν σημαντικά τον ενεργειακό τομέα και τον τομέα ορυκτών πρώτων υλών της χώρας.

(β) Πλαίσιο πολιτικής της Αυστραλίας στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα των Ορυκτών Πρώτων Υλών

Η πολιτική της αυστραλιανής κυβέρνησης στοχεύει στην ενδυνάμωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της περιβαλλοντικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με άλλα λόγια, να εξασφαλίσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας και ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τις επενδύσεις, με ένα τρόπο που να ωφελεί την ευρύτερη κοινωνία και να μην βλάπτει το ‘μοναδικό’ φυσικό περιβάλλον της Αυστραλίας.

Το νομικό πλαίσιο, οι πολιτικές και οι πρακτικές της Αυστραλίας επιβεβαιώνουν το μήνυμα ότι η κατανομή του πλούτου, η κοινωνική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία, η εκπαίδευση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ευθύνη τόσο των κυβερνήσεων, όσο και των εξορυκτικών εταιρειών.

Η αυστραλιανή μεταλλευτική βιομηχανία πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια για εφαρμογή πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης. Η δέσμευση των εξορυκτικών εταιρειών για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας» τους.

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται από αυστραλιανές εταιρείες αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι πλέον ενδεδειγμένες. Το ‘Πρόγραμμα "Βέλτιστης Πρακτικής" για Βιώσιμη Ανάπτυξη για την Εξορυκτική Βιομηχανία’ (Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry), που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αυστραλιανή μεταλλευτική βιομηχανία, είναι ένας οδηγός "βέλτιστων πρακτικών" που ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές που αφορούν όλες τις φάσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας - από την έρευνα, την εξόρυξη και παραγωγή, και τη λειτουργία του εξορυκτικού χώρου, έως την αποκατάσταση της περιοχής μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών εργασιών ("σχέδιο κλεισίματος"). Στην ουσία πρόκειται για έναν πολύτιμο πρακτικό οδηγό που εφαρμόζεται από διάφορες χώρες και έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες.

Australia's Mining for Development Initiative

Με απλά λόγια, η έννοια της "βέλτιστης πρακτικής" αφορά τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες σε μια δεδομένη τοποθεσία. Η "βέλτιστη πρακτική" έχει να κάνει, συνεπώς, τόσο με τη νοοτροπία, όσο και με το σύνολο των πρακτικών ή με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Στο Συνέδριο Κορυφής των κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας στο Perth τον Οκτώβριο του 2011, η Κυβέρνηση της Αυστραλίας παρουσίασε την ‘Πρωτοβουλία - Εξόρυξη για την Ανάπτυξη’ (Mining for Development Initiative), ένα πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών στον τομέα της ορθολογικής διαχείρισης, ανάπτυξης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων. Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ίδρυση ενός Διεθνούς Κέντρου Εξόρυξης για Ανάπτυξη (International Mining for Development Centre), που θα έχει την έδρα του στο Ινστιτούτο Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας.

Η Αυστραλία επίσης ανακοίνωσε την καταβολή 12,5 εκ δολαρίων στο Trust Fund της Παγκόσμιας Τράπεζας για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), ενός εθελούσιου σχήματος που ρυθμίζει τις διεθνείς προδιαγραφές για την επαλήθευση και δημοσιοποίηση των εταιρικών πληρωμών και των κυβερνητικών εσόδων από τις δραστηριότητες των ορυκτών πρώτων υλών, του πετρελαίου και του αερίου. Επίσης, η Αυστραλία θα λάβει μέρος από τον Ιούλιο του 2012 σε πιλοτικό πρόγραμμα για να επιβεβαιώσει κατά πόσο οι δικές της διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του EITI.

Η εποικοδομητική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, και ιδίως με τις αυτόχθονες κοινότητες της Αυστραλίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της εξορυκτικής βιομηχανίας της Αυστραλίας. Ένα ειδικό εθνικό πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών ειδικά στις απομονωμένες περιοχές της Αυστραλίας, όπου ο εξορυκτικός κλάδος συχνά αποτελεί τον μοναδικό κλάδο που προσφέρει θέσεις εργασίας και προοπτικές ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.

(γ) Αυστραλία-Ελλάδα: Ευκαιρίες για συνεργασία

Η μέγιστη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των πηγών ενέργειας συμβάλλει καθοριστικά σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες μιας κοινωνίας και αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας. Η Αυστραλία αναδεικνύει με παραδειγματικό τρόπο τη σημασία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού που εξασφαλίζει την βέλτιστη αποδοτικότητα των ορυκτών πόρων στη δημιουργία εθνικού πλούτου προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Σε μια περίοδο σημαντικής αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης, η επένδυση στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αυτού συνεπάγεται σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, και σε σημαντική αύξηση των κρατικών εσόδων. Η Αυστραλία είναι έτοιμη να συνδράμει την Ελλάδα προς αυτήν την κατεύθυνση, ενισχύοντας το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και τεχνογνωσία σε θεσμικό όσο και πρακτικό επίπεδο που έχουν συμβάλλει άρδην στην επιτυχημένη πορεία της Αυστραλίας σε αυτό τον τομέα.