-->

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Συμπράξεις καινοτομίας : νέα πρόταση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της Ευρώπης σε πρώτες ύλες

[by Tzeferis Peter][του Τζεφέρη Πέτρου]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε (29 Φεβρουαρίου 2012) την ανάληψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου να ανταποκριθεί σε τρεις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας: προμήθεια πρώτων υλών, βιώσιμη γεωργία, και ενεργός και υγιής γήρανση.

 Και οι τρεις τομείς απαιτούν πιο συντονισμένη προσπάθεια καινοτομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η θέση της Ευρώπης ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δρομολόγησε δύο νέες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) - για τις πρώτες ύλες, και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την παραγωγικότητα - και ενέκρινε ένα τετραετές σχέδιο δράσης για την ΕΣΚ στον τομέα της ενεργού και υγιούς γήρανσης, ένα πιλοτικό έργο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011. 

Οι ΕΣΚ υιοθετούν νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση ολόκληρης της αλυσίδας έρευνας ανάπτυξης- καινοτομίας, συνενώνοντας δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς από διαφορετικές χώρες και τομείς προκειμένου να επιταχυνθεί η αποδοχή της καινοτομίας. Κάθε σύμπραξη καλείται να επιτύχει έναν φιλόδοξο στόχο έως το 2020 και αναμένεται να αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα εντός 1-3 ετών. Η  ανακοίνωση πραγματοποιείται την παραμονή συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναμένεται να επαναβεβαιώσει ότι η θέση της έρευνας και της καινοτομίας βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης.

Ειδικότερα για  τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, οι κοινές προσπάθειες καινοτομίας θα υποστηρίξουν την εξερεύνηση, την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών

 Η προμήθεια πρώτων υλών, ο αιμοδότης της σημερινής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας τελεί ολοένα και περισσότερο υπό πίεση. Εντούτοις, υπολογίζεται ότι η αξία των ανεκμετάλλευτων ευρωπαϊκών ορυκτών πόρων σε βάθος 500-1.000 μέτρων ανέρχεται περίπου σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν την εξόρυξη σε μεγαλύτερο βάθος, σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και υπό δύσκολες συνθήκες.

Απαιτείται επίσης η ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη υποκατάστατων των πρώτων υλών ζωτικής σημασίας και τη βελτίωση της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και άλλων αποβλήτων.

Η βελτίωση της πρόσβασης σε ορυκτά θα ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως λεπτά φωτοβολταϊκά φύλλα, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προηγμένα επιβατικά αεροσκάφη, υπέρυθρες οπτικές ίνες και ίνες υάλου. 

Η παρούσα σύμπραξη θα στοχεύει σε μη ενεργειακές, μη γεωργικές πρώτες ύλες και θα συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται σε αυτόν, τον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ. Επομένως, καλύπτει άλλα μεταλλικά, βιομηχανικά και δομικά ορυκτά, καθώς επίσης και άλλες βιομηχανικές πρώτες ύλες, όπως το φυσικό καουτσούκ και η ξυλεία. Πολλά από τα υλικά αυτά είναι βασικά στοιχεία για καινοτόμους τεχνολογίες που παρέχουν περιβαλλοντικά φιλικές εφαρμογές οι οποίες στηρίζονται σε καθαρή τεχνολογία. Είναι επίσης σημαντικά για την κατασκευή ζωτικής σημασίας κραμάτων και νέων και καινοτόμων προϊόντων που απαιτούνται από τη σύγχρονη κοινωνίας μας, όπως, για παράδειγμα, συσσωρευτές για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά συστήματα και διατάξεις για ανεμογεννήτριες,  που επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό της Ευρώπης σε πρώτες ύλες. Απαιτείται εντατική δράση για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμια ηγετική δύναμη σε ικανότητες που σχετίζονται με την εξερεύνηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την αντικατάσταση έως το 2020. Η εν λόγω δράση θα αποτελέσει το κλειδί για την ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύξει σήμερα τις τεχνολογίες του μέλλοντος.Η καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας.»