-->

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Προτάσεις αξιοποίησης των κοιτασμάτων λιγνίτη της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία- πλεονεκτήματα [2]

[ του Χρήστου  Γ. Παπαγεωργίου, τ. Δ/ντη  ΔΛΚΔΜ  ΔΕΗ ΑΕ]

Αντίθετα από την ασύμμετρη και καταστροφική για το λιγνίτη προοπτική του προγράμματος ΥΠΕΚΑ (20-20-20) προτείνεται η συνέχιση της αξιοποίησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Δ. Μακεδονίας κατά το πρότυπο των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα:

 • Ανέγερση νέων ΑΗΣ με νέα τεχνολογία καύσης του λιγνίτη και σημαντικά αυξημένο βαθμό απόδοσης (>40%), σε αντικατάσταση των παλιών μονάδων, όπως δηλ. τούτο γίνεται στη Γερμανία, Πολωνία, κ.α.
 • Δραστική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στους Ν. Κοζάνης-Φλώρινας λόγω της εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΑΤ) στους νέους ΑΗΣ.
 • Αποδοτικότερη αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων με χρονική επιμήκυνση της λιγνιτικής δραστηριότητας και μετά το 2050
 • Εξασφάλιση δυνατότητας τηλεθέρμανσης πόλεων (Κοζάνη, Πτολ/δα, Αμύνταιο και Φλώρινα έως το 2050) με προφανή και σημαντικότατη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο αστικό περιβάλλον. 
 • Βιομηχανική δραστηριότητα, οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη για 40 τουλάχιστο ακόμη χρόνια στους Ν. Κοζάνης και Φλώρινας με σημαντική συνεισφορά στην εθνική οικονομία.
 • Δυνατότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος των λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Παροχή ικανού χρόνου προετοιμασίας και σχεδιασμού για τη μεταλιγνιτική περίοδο στους Ν. Κοζάνης-Φλώρινας.
 • Εφαρμογή σημαντικών οικονομιών κλίμακας στα ορυχεία λόγω της ύπαρξης ήδη από σήμερα του απαραίτητου πάγιου εξοπλισμού.
 • Εξοικονόμηση τεράστιων χρηματικών πόρων από την ανέγερση των νέων ΑΗΣ στους χώρους των παλιών με εκμετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών (κτίρια, συνεργεία, δίκτυα δρόμων-νερού-σιδηροδρόμου-μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις μεταφοράς λιγνίτη και αποκομιδής τέφρας κ.τ.λ)
 • Εξασφάλιση για τη χώρα μιας μακρόχρονης, ασφαλούς, ευσταθούς και οικονομικής βάσης ηλεκτροπαραγωγής,που της παρέχει την ευχέρεια να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις της (αύξηση μεριδίου ΑΠΕ, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου)
 • Μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τη χρονική περίοδο 2021-2050 κατά 50% ως προς τις αντίστοιχες π.χ. του 2009 από τους λιγνιτικούς ΑΗΣ της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία. Εάν δε, όπως διαφαίνεται, μετά το 2025 αναπτυχθούν σε βιομηχανική κλίμακα οι τεχνολογίες δέσμευσης-μεταφοράς και αποθήκευσης του CO2, τότε πλέον αντιμετωπίζεται με ριζικό τρόπο το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Προτεινόμενη λειτουργία ΑΗΣ 2020-52 (βασικό σενάριο)

-ΑΓ. ΔΗΜ.5 365 ΜW (έως το 2040), AΓ. ΔΗΜ.6 600 MW -ΠΤOΛ/ΔΑ 5 600 ΜW -ΑΜΥΝΤΑΙΟ 3 300 ΜW -ΜΕΛΙΤΗ 1 330 ΜW, ΜΕΛΙΤΗ 2 450 ΜW

Για τις μονάδες ΠΤΟΛ/ΔΑ 5 και ΜΕΛΙΤΗ 2 έχουν εγκριθεί οι σχετικές αποφάσεις χωρίς, ωστόσο, να έχουν προχωρήσει επαρκώς οι δέουσες ενέργειες. Επιπλέον των πιο πάνω έχει προταθεί ήδη από το ΣΕΠ. 2009 από τον υπογράφοντα στην αρμόδια ιεραρχία της ΔΕΗ ΑΕ η ανέγερση των μονάδων ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 και ΑΜΥΝΤΑΙΟ 3, εξαιτίας των διαφαινόμενων από τότε δυσμενών εξελίξεων σε ό,τι αφορά το μέλλον των παλιότερων μονάδων για περιβαλλοντικούς λόγους.

Προτείνεται δηλ. συνολική ισχύς ~2650 ΜW, εκ των οποίων ~1950 ΜW με νέα(-ες) τεχνολογία καύσης, δυνατότητα παραγωγής ~ 18.000 GWH/ έτος έως το 2040 και ~15.000 GWH/έτος κατά τη 10ετία 2041-50.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι μονάδες με νέα τεχνολογία καύσης επιδέχονται προσθήκη εξοπλισμού για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CARBON CAPTURE READY, CCR) ενόψει της μελλοντικής ανάπτυξης τεχνολογικών μεθόδων για τη μεταφορά και αποθήκευσή του σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς. Σε περίπτωση αδυναμίας ανέγερσης της νέας μονάδας ΠΤΟΛ/ΔΑ 5 για λόγους -«θεωρούμενου»- υψηλού κόστους (στην επιλεγείσα θέση με τα δεδομένα του 2007), τότε προτείνεται να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση η ανέγερση αντίστοιχης μονάδας ανάλογης ισχύος στον ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΜΥΝΤΑΙΟ 3) με σημαντική μείωση του κόστους, λόγω ύπαρξης ήδη σημαντικών έργων υποδομών, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της Ευρώπης.Νέας τεχνολογίας λιγνιτικοί ΑΗΣ σε χώρες της Ε.U

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 -BoA 1 1012 MW, NIEDERAUSSEM (2003) , β.α. >43%     -BoA 2/3 2X1100 MW, NEURATH (2010, 2012), β.α. >43%
  - SCHWARZE PUMPE β.α. 41% και με τη συνολική εκμετάλλευση της θερμότητας ανέρχεται έως 55% κλπ


ΠΟΛΩΝΙΑ
-ΑΗΣ TUROW. Έγινε ανέγερση-αντικατάσταση των 10Χ200 ΜW παλιών μονάδων β.α 31% με έξι (6) νέες μονάδες (3Χ235 ΜW και 3Χ262 MW) με β.α. ~41% κατά τη χρονική περίοδο 2000- 2005. -ΑΗΣ LAGISZA 460 MW (2009), β.α. >40%  κλπ
Ήδη η πρόοδος στις νέες τεχνολογίες καύσης των γαιανθράκων εγγυάται βαθμούς απόδοσης >46% στην περίοδο 2015-20 και >50% μετά το 2020.


Ενεργειακή εξάρτηση χωρών της Ευρ. Ένωσης (2008) από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους

-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 90,9% -ΙΤΑΛΙΑ 86,8 -ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 83,1% -ΙΣΠΑΝΙΑ 81,4% -ΒΕΛΓΙΟ 77,9% -ΕΛΛΑΔΑ 71,9%-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 62,5% -ΓΕΡΜΑΝΙΑ 61,3% -ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 54,6% -ΓΑΛΛΙΑ 51,4% -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 46,2% -ΟΛΛΑΝΔΙΑ 38,0%-ΣΟΥΗΔΙΑ 37,4% -ΡΟΥΜΑΝΙΑ 29,1% -ΤΣΕΧΙΑ 28,0% -ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 21,3% -ΠΟΛΩΝΙΑ 19,9%

Πολύ εύκολα από τα ανωτέρω δεδομένα (βαθμός εξάρτησης των χωρών της ΕΕ από εισαγόμενους πόρους) εξάγεται ότι η ενεργειακή εξάρτηση κατά κανόνα συνεπάγεται ουσιαστική οικονομική εξάρτηση των διαφόρων χωρών σύμφωνα με τις οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Ε.U.


Προοπτικές - Προτάσεις για την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Δυτ. Μακεδονίας [1]

[στο επόμενο 3 η συνέχεια]