-->

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Ηλεκτρονικοί Πυροκροτητές, τα πιο εξελιγμένα μέσα έναυσης ΕΥ

Extraco SA


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
 • Υ.Α. οικ. 9104/440/2010  (ΦΕΚ 1159/Β`/2.8.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2007/23/ΕΚ
 • Π.Δ. 76/2010  (ΦΕΚ 140/Α`/12.8.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/Ε
 • Π.Δ. 2/2006  (ΦΕΚ 1/Α`/4.1.2006) Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/95
 • Υ.Α. 1013/9/3/2004  (ΦΕΚ 1186/Β`/3.8.2004)
 • Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000  (ΦΕΚ 1035/Β`/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β)
 • Π.Δ. 455/1995  (ΦΕΚ 268/Α`/29.12.1995) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ
 • Υ.Α. 3009/2/23α/1994  (ΦΕΚ 696/Β`/14.9.1994) Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών
 • Υ.Α. 3009/2/26α/1994  (ΦΕΚ 513/Β`/4.7.1994)
 • Υ.Α. 3009/2/21-γ/1994  (ΦΕΚ 301/Β`/21.4.1994)
 • Ν. 2264/1994  (ΦΕΚ 208/Α`/5.12.1994) Κύρωση της Σύμβασης για τη σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους
 • Ν. 2168/1993  (ΦΕΚ 147/Α`/3.9.1993)
 • Υ.Α. 3329/1989  (ΦΕΚ 132/Β`/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών
 • Ν. 413/1977  (ΦΕΚ 128/Α`/12.5.1977) Περί αγοράς μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών
 • Ν. 495/1976  (ΦΕΚ 337/Α`/18.12.1976) Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων
 • Ν. 456/1976  (ΦΕΚ 277/Α`/19.10.1976) Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
 • Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000  (ΦΕΚ 1035/Β`/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β)
 • Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995  (ΦΕΚ 611/Β`/12.7.1995)
 • Υ.Α. 3009/2/28γ/1994  (ΦΕΚ 461/Β`/21.6.1994) Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών
 • Κ.Υ.Α 263/1991  (ΦΕΚ 22/Β`/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88
 • Υ.Α. 3329/1989  (ΦΕΚ 132/Β`/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών
 • Υ.Α. οικ. 7755/160/1988  (ΦΕΚ 241/Β`/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών
 • Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9465/1984  (ΦΕΚ 469/Β`/16.7.1984) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής & λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών
 • Ν.Δ. 35/1968  (ΦΕΚ 284/Α`/3.12.1968) Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών
Η τραγωδία στην Κύπρο και η διαχείριση των Εκρηκτικών Υλών