-->

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Στη Βουλή το Σ/Ν για την Περιβαλλοντική Aδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, αυθαίρετα κλπ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ.Εντός των ημερών αν αμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα "αυθαίρετα" που στο πρώτο του κεφάλαιο (23 άρθρα) ασχολείται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση,  η οποία με την τρόπο αυτό πέρασε δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα. Εντούτοις, πρόκειται για σημαντικότατο θέμα, μόνο αν λογαριάσει κανείς ότι στην Ελλάδα της ύφεσης που η λέξη ανάπτυξη έχει καταστεί δαιμονική, υποβάλλονται κάθε χρόνο 21.500 φάκελοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όταν στη Γαλλία κατατίθενται περίπου 4.200. 

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, στοχεύει στη συντόμευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που σήμερα αποτελεί τροχοπέδη στην προώθηση νέων επενδύσεων, αλλά και στην κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που θα μεταθέσει στις περιφέρειες ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών που σήμερα κατατίθενται στις κεντρικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να καθυστερούν από ένα έως και τρία χρόνια και να μην αποφεύγονται οι παντός είδους ...συναλλαγές. 

Εντούτοις, σε ιδιώτες φαίνεται ότι θα περάσουν κατ' ουσίαν οι έλεγχοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που πρέπει να εφαρμόζουν έργα και δραστηριότητες, εφόσον  από το υπόψιν σχέδιο νόμου προβλέπεται η δημιουργία μητρώου περιβαλλοντικών ελεγκτών, που θα κάνουν αυτοψίες σε εγκαταστάσεις και έργα έπειτα από αίτημα των αρμόδιων αρχών. Πρόκειται για ιδιώτες, κυρίως μηχανικούς, με προσόντα που θα καθοριστούν με μελλοντικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο επίσης θα καθορίζει τις αμοιβές και τις κυρώσεις για τους παραβάτες.Τα έξοδα του ελέγχου θα πληρώνονται απο τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις!

Η επιλογή και η ανάθεση μιας συγκεκριμένης επιθεώρησης θα γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση και με βάση τους καταλόγους ανά δραστηριότητα. Το νομοσχέδιο προβλέπει περιοδικούς ελέγχους από το εποπτικό συμβούλιο περιβαλλοντικών ελεγκτών που θα συγκροτηθεί μέσα σε ένα εξάμηνο από την ψήφιση του νομοσχεδίου.   Η κατηγοριοποίηση των έργων αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο η οποία αφήνεται επίσης γι' αργότερα, αφού προβλέπεται να γίνει με μελλοντική υπουργική απόφαση.Οι κατηγορίες μειώνονται από τρεις, που είναι σήμερα, σε δύο, με την πρώτη να περιλαμβάνει δράσεις μεγάλης εμβέλειας και να παραμένει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του υπουργείου και τη δεύτερη να ανατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τα δεδομένα  προβλήματα στελέχωσης και τις ανύπαρκτες, κατά γενική ομολογία, υποδομές. Η διεκπεραίωση των φακέλων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα γίνεται μέσα σε 6 μήνες και θα φτάνει τον ένα χρόνο αν πρόκειται για σύνθετα έργα.
 
  Η κάθε περιβαλλοντική άδεια θα ισχύει για 10 χρόνια. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται ότι η διάρκειά της θα μικραίνει ή θα επιμηκύνεται έως και τα 14 χρόνια. Θεσπίζεται, επίσης, το ηλεκτρονικό μητρώο αδειοδοτήσεων, όπου θα είναι προσιτές στους πολίτες όλες οι επιπτώσεις αλλά και οι υποχρεώσεις των φορέων του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω Internet.Με τη χορήγηση της περιβαλλοντικής άδειας, κάθε έργο ή δραστηριότητα θα καταχωρίζεται με ειδικό κωδικό και θα αποκτά «περιβαλλοντική ταυτότητα».
 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι και η κατάθεση χρηματικής εγγύησης, η οποία, σε περίπτωση παραβίασης των περιβαλλοντικών όρων, θα καταπίπτει υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» που λειτουργεί στο ΥΠΕΚΑ. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί επιθεωρητές θα καταλογίζουν πρόστιμα ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, που θα εγκρίνονται από τον ΥΠΕΚΑ και θα αξιοποιούνται από το Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημίας, το νέο φορέα που αναβαθμίζεται με το νομοσχέδιο.