-->

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Επιλέξιμες οι επενδύσεις Ορυκτού Πλούτου στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ο  Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα εύρος κλάδων και τομέων της αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων αφορούν τον Πρωτογενή Τομέα (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ), τον Δευτερογενή Τομέα (Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008, Παραγωγή Ενέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων, Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού κλπ), όσο και τον Τριτογενή Τομέα ( Ξενοδοχεία 3* κλπ)

Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη θεματική ενότητα "Μεταπoίηση", μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:
  • Α Μεταλλευτικές επιχειρήσεις
Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στους κωδικούς 10 (εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφης), 11 (άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, με εξαίρεση τις μελέτες), 12 (εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου) και 13 (εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων) της Στατιστικής Ταξινόμησης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΣΤΑΚΟΔ - 91) και αφορούν την επεξεργασία της παραγόμενης πρώτης ύλης και την εν γένει αξιοποίηση του μεταλλευτικού προϊόντος.
  • Β Επιχειρήσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών
Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται όλα τα λατομικά ορυκτά, εκτός των κατηγοριών των μαρμάρων και των αδρανών υλικών. Ειδικότερα στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών περιλαμβάνονται ο καολίνης, ο μπετονίτης, ο περλίτης, η κίσσηρης, η θηραϊκή γη, η κιμωλία, ο γύψος, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι άργιλοι, οι μάργες και γενικότερα τα αργιλικά και μαργαϊκά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία (ορισμός των βιομηχανικών ορυκτών βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν.669/1977 - ΦΕΚ 241/Α/1977).

Τα ανωτέρω ορυκτά κατά τη διαδικασία της εξόρυξής τους αντιστοιχούν στους κωδ. 14.12.10 (γύψος), 14.12.20 (κιμωλία), 14.22.11 (καολίνης, άργιλος, χαλαζίτης), 14.50.22 (κίσσηρης, θηραϊκή γη), ενώ κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας και αξιοποίησής τους στον κωδ. 268.

  • Γ Επιχειρήσεις λατόμευσης μαρμάρων που διαθέτουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας
Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη λατόμευση μαρμάρων - κωδ. 14.11.11 της ΣΤΑΚΟΔ - 91 (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα μάρμαρα, καθώς και ο πορόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυχας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.669/1977), αλλά διαθέτουν και εξοπλισμό κοπής κι επεξεργασίας των μαρμάρων και επιθυμούν να τον εκσυγχρονίσουν.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μόνον επεξεργασίας μαρμάρων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως μεταποιητικές επιχειρήσεις (κωδ. 26.70.11 της ΣΤΑΚΟΔ - 91).