-->

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Υπογράφτηκε ο νέος ΚΜΛΕ, αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦΕΚ 1227 Β)

Υπουργική Απόφαση Νέου Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)

Με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) θεσπίζονται κανόνες ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος, για τις εργασίες εντοπισμού, εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και επεξεργασίας των ορυκτών υλών καθώς και αποκατάστασης των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.

Ο προϋφιστάμενος Κ.Μ.Λ.Ε.  ίσχυε από το 1984 μέχρι σήμερα (μέχρι 14.06.2011). Υπήρξε ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εποχή του και με την εφαρμογή του, συνέβαλλε κατά πολύ στην αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, με συγκεκριμένους κανόνες τόσο ορθολογικής δραστηριότητας όσο και ασφάλειας και υγείας, οι οποίοι για την εποχή εκείνη, ήταν πρωτοποριακοί (π.χ. γιατρός εργασίας, προστασία από επιβλαβείς παράγοντες, κ.λ.π.).

Μετά από 27 χρόνια πολλά έχουν αλλάξει τόσο στα θέματα τεχνολογίας όσο και στα θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του, διατηρώντας τα στοιχεία εκείνα που στην πράξη αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, με τους εξής βασικούς στόχους:

α. Εναρμόνιση με τις αντίστοιχες προβλέψεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ενιαίο πλέον κείμενο.


β. Εκσυγχρονισμό αρκετών διατάξεων ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.


γ. Ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ας ελπίσουμε ότι ο νέος Κ.Μ.Λ.Ε. θα πλαισιωθεί και από όλες τις συμπαρομαρτούσες οφειλόμενες πράξεις τόσο απο μέρους της Πολιτείας (ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων κλπ) όσο και από το εμπλεκόμενο επιχειρησιακό δυναμικό (καθιέρωση της επιχειρηματικής ευθύνης, εφαρμογή κωδίκων βιώσιμης ανάπτυξης, πρόταξη των θεμάτων ασφάλειας της εργασίας κλπ) , ώστε να οδηγήσει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  


Ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)