-->

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Αρμοδιότητες για τον Ορυκτό Πλούτο που δίνει ο Ν. 3852/10 στον (αιρετό) Περιφερειάρχη

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, προβλέπονται συνολικά 13 Περιφέρειες οι οποίες παραμένουν  στα ίδια γεωγραφικά όρια με τις παλιές ,αλλά πλέον αποτελούν δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με αιρετό περιφερειάρχη και συμβούλιο. Αυτές αναλαμβάνουν  μέρος των αρμοδιοτήτων των νομαρχιών.

Άρθρο 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών (β) Υποτομέας ορυκτού πλούτου
 1.  Ο καθορισμός και ο αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.
 2.  Η χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και η άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 8 του π.δ. 78/2006.
 3.  Η χορήγηση και η ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δημοτικά, κοινοτικά και λατομεία Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα και με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006.
 4.  Η παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).
 5.  Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας.
 6.   Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών.
 7.  Η χορήγηση αδειών διενέργειας γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων από τα μέτωπα εξόρυξης σε μεταλλεία και λατομεία.
 8.  Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών.
 9.  Η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 21 του π.δ. 78/2006.
 10.   Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, που προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των μεταλλείων.
 11.   Η έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων.
 12.  Η έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών.
 • Επειδή υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες οι οποίες είχαν μεταφερθεί στις (καταργούμενες πλέον)  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το ΠΔ 78/06 και οι οποίες  δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 186, παρατηρούμε  ότι, όπως  ορίζεται στο άρθρο 283 παρ. 3 του ιδίου Νόμου:   "Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση"

 • Επίσης επισημαίνεται ότι  για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παράγραφος 4 του Συντάγματος, ιδρύεται σύμφωνα με τα άρθρα 215-217 του Ν.3852/2010, στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., που αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο άρθρο 215 προβλέπεται ότι μόνο στις περιπτώσεις που προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς αυτής υπηρεσίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.