-->

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (N.669/77, άρθρο 4)

Η εκμετάλλευση των λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών σε όλη τη χώρα επιτρέπεται κατόπιν «άδεια εκμετάλλευσης». Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση των Άδειών εκμετάλλευσης (ή παρατάσεων τους) ήταν επί σειρά δεκαετιών α) για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ, πρώην τομέας ενέργειας ΥΠΑΝ) και β) για τα λατομεία μαρμάρων η κατά τόπους αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΑΝ).

Μετά το  Π.Δ. 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο επανακαθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ και οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων εντάχθηκαν στις Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος, οι αδειοδοτήσεις των λατομείων μαρμάρων, μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του τ. ΥΠΕΚΑ (από τις αρχές του 2015 ΥΠΑΠΕν και νυν ΥΠΕν). Δυστυχώς η αδειδότηση αυτή ασκείται πλημμελώς λόγω ελλείψεως προσωπικού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η ανάγκη αποκέντρωσης της σχετικής αρμοδιότητας σε εναρμόνιση με το προϋφιστάμενο καθεστώς αλλά και με τα λατομεία αδρανών υλικών.Με το σημερινό καθεστώς η συμπλήρωση του φακέλου για κάθε «ακριτικό» μικρό λατομείο μαρμάρου (το 80-90% των ενεργών λατομείων μαρμάρου βρίσκονται στην Μακεδονία –Θράκη) γίνεται αναγκαστικά από το κέντρο (Αθήνα).

Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης για τα δημόσια ως άνω λατομεία ήδη γίνονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως διάδοχη αρμοδιότητα των τ. κρατικών Περιφερειών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρώτα από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και στη συνέχεια, εφόσον συμπληρωθεί ο φάκελος, διαβιβάζονται (πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα κατά περίπτωση) υπηρεσιακά από την Περιφέρεια στην ως άνω Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕν) προς έκδοση της αδείας.

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που ο λατομικός χώρος είναι Δημοτικός, απαιτείται ΚΑΙ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24, του Ν669/77.
 •  Γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 669/77 καθώς και το άρθρο 10 του Ν. 1428/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2115/1993.
 • Οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν είναι: α) Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων). Επισημαίνεται εδώ, ότι η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με το άρθρο 10 του νόμου Ν3028/28.6.2002 σχετικά με την «προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».β) Ο ΕΟΤ γ) η Στρατιωτική Αρχή (ΓΕΣ) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας με αριθμό Δ10/Μ6.2.3/24125/25.10.2001). δ) Η ΔΕΗ ε) η ΤΥΔΚ και/ή η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ζ) Η αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων η) Διεύθυνση Δασών.
 • Γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ στα πλαίσια των προβλεπόμενων στις διατάξεις του Π.Δ. 285/79 (άρθρο 3).
 • Εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ
 • Εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη καθώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (άρθρο 2 του Ν.3010/2002).
 • Φωτοαντίγραφο Εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, ύψους τέτοιου ώστε να καλύπτει το κόστος των έργων αποκατάστασης (αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) και χωρίς να αναφέρει ημερομηνία λήξης.
 • Έγκριση επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με το Ν.998/79, εφόσον, η έκταση είναι δασική. Επίσης φωτοαντίγραφα των εγγυητικών επιστολών ή ειδικών ανταλλαγμάτων που τυχόν προβλέπονται από την υπόψη έγκριση επέμβασης.
 • Το Μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον πρόκειται για δημόσιο λατομείο.
 • Επίσης φωτοαντίγραφα των εγγυητικών επιστολών που τυχόν προβλέπονται από το υπόψη μισθωτήριο συμβόλαιο. Από τη σύναψη του συμβολαίου συνάγεται η θετική άποψη της Περιφερειακής Διοίκησης για τη λειτουργία του λατομείου, η οποία δεν είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ξεχωριστά στην περίπτωση αυτή.
 • Πρόσφατα Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα (τουλάχιστον σε 6 αντίγραφα), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, παράγραφος1 του Ν.669/77.
 • Το προβλεπόμενο από την ΚΥΑ των Υπ. Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό Δ7/Β/οικ.13803/ΓΔΦΠ4213/4.8.2004 (ΦΕΚ 1228/ Β/11.8.04) χρηματικό αντιστάθμισμα για την χορήγηση της αδείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στις ΔΟΥ με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης (ΚΑΕ 3741).