-->

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Τα θραυστά αδρανή και τα αδρανή από φυσικές αποθέσεις

Τα θραυστά αδρανή υλικά. Τα υλικά αυτά διακρίνονται:

Α) Σε συμβατικά αδρανή για οικοδομικές χρήσεις, για την οδοποιία, σε τεχνικά έργα καθώς και για τις υποβάσεις και βάσεις των δρόμων. Στα πλαίσια των παραπάνω χρήσεων η παραγωγή του συνήθους σκυροδέματος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Τα αδρανή υλικά συνήθων χρήσεων είναι γενικά ανθρακικής σύστασης, διότι αφενός ικανοποιούν τις ποιοτικές απαιτήσεις των έργων συνδυάζοντας το σχετικά χαμηλό κόστοςπαραγωγής και αφετέρου διότι τα ανθρακικά πετρώματα παρουσιάζουν ευρεία εξάπλωση στον Ελληνικό χώρο.

Β) Αδρανή ειδικών χρήσεων για αντιολισθηρούς ασφαλτοτάπητες ή υποβάσει σιδηροδρομικών γραμμών και τα οποία συνίστανται κυρίως από ηφαιστειακά πετρώματα ή άλλα κατάλληλης σύστασης πετρώματα.Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης και τα αδρανή για τη παραγωγή τσιμέντου ή ασβέστη, που είναι μεν ασβεστολιθικής σύστασηςαλλά ειδικών προδιαγραφών (όρια περιεκτικότητας κύριων στοιχείων, απουσία προσμίξεων κ.α.)


Τα Αδρανή υλικά από φυσικές αποθέσεις (αμμοληψίες, ποταμοχειμάριες αποθέσεις).


Εκτός από τα θραυστά αδρανή, ποσότητες αδρανών υλικών λαμβάνονται και από αμμοληψίες ποταμοχειμάριων αποθέσεων. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν χαμηλό κόστος εξόρυξης επειδή η απόληψή τους δεν απαιτεί εκβραχισμό, αλλά συνήθως επιτυγχάνεται με εκσκαπτικά μηχανήματα.

Σε ορισμένες περιοχές, λόγω μη ύπαρξης λατομείων θραυστών υλικών, χρησιμοποιούνται υλικά από ποταμοχειμάρειες αποθέσεις που όμως στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται ακατάλληλα για το σκυρόδεμα επειδή είναι πολύμικτα με μεταβαλλόμενη πετρογραφική και χημική σύσταση
που δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Aπό νομικής πλευράς τα υλικά αμμοληψίας διέπονται από τις διατάξεις :
  • του Α.Ν. 1219/38 
  •  της παρ. 5   και  6 άρθρου 33 του Ν. 1473/84
  • της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 1416/84
  • της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, 
  •  της Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνίας, Κρατικής Υγιεινής , Τύπου και Τουρισμού και Διοικητή Πρωτεύουσας αριθμ. 42279/24-11-1938 (ΦΕΚ 267/38 τΒ) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 Α.Ν. 1219/38 και καθορίζει τις θέσεις εκείνες απ΄ όπου μπορεί να γίνει αμμοληψία.
Αρμόδιες υπηρεσίες για την αστυνόμευση, όσον αφορά την εξόρυξη, αμμοληψία κ.λπ. εντός ή εκτός της κοίτης χειμάρρων, ποταμών κ.λπ. ή σε ιδιωτικό χώρο, είναι οι κατά τόπους αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και η Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθμός 56/2007 Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αδειοδότηση έργων που αφορούν σε αμμοληψίες