-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

8. Απλοποίηση όλων των διαδικασιών αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων.

Εδώ περιλαμβάνονται:

Μείωση της γραφειοκρατίας, προτυποποίηση εντύπων και διαδικασιών, κατάργηση χρονοβόρων πρακτικών και υπηρεσιών. Με τη σημερινή διάρθρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) αλλά και τις αλλαγές στη διοικητική δομή της χώρας (Καλλικράτης κλπ) είναι δυνατόν να λειτουργήσει τόσο στην αδειοδότηση όσο και στον έλεγχο, το καθεστώς του «one stop shop».

Για παράδειγμα, η ΜΠΕ, με βάση τον Ν. 3010/2002, και η Τεχνική Μελέτη του έργου, με βάση το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ, μπορούν πλέον να αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια μιας ενιαίας μελέτης.

Εντούτοις, απλοποίηση δεν σημαίνει ούτε κατάργηση σε κάθε περίπτωση αλλά και ούτε ευκαιριακή και πρόχειρη περικοπή διοικητικών πράξεων που αφορούν σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία εργαζομένων, περιοίκων και γενικότερα πολιτών.

Προβληματισμοί για παρεμβάσεις τέτοιοι είδους και την αποτελεσματικότητά τους, έχουν εκφραστεί εδώ:

Πέντε (5) «κλειδιά» για την απλοποίηση αδειοδότησης της εξορυκτικής δραστηριότητας