-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

1. Αναμόρφωση και κωδικοποίηση της λατομικής/μεταλλευτικής νομοθεσίας


Εδώ περιλαμβάνονται:

Α) Εκσυγχρονισμός του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 210/1973) ιδιαίτερα στα θέματα μεταλλειοκτησίας και του Εθνικού Κτηματολογίου Μεταλλείων για τον έλεγχο των μεταλλευτικών δικαιωμάτων. Θεσμοθέτηση του όρου «άδεια εκμετάλλευσης μεταλλείου» αλλά και εγγυήσεων για την αποκατάσταση περιβάλλοντος και για τα μεταλλεία, όπως γίνεται για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ορυκτών μέσω των ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Β) Αναθεώρηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ, 1984), στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και των ειδικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων ώστε να αποτελέσει ένα πρακτικό αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων αλλά και του περιβάλλοντος. Ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του.

Ο νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)

Γ) Προώθηση του λατομικού νομοσχεδίου, του οποίου η επεξεργασία έχει αρχίσει για πάνω από μία δεκαετία, με ορισμένες νεότερες προσθήκες/τροποποιήσεις όπως είναι η παράταση των αδειών των νομίμως λειτουργούντων λατομείων, διάφορες παρεμβάσεις που αφορούν την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού λατομικών περιοχών σε κάθε νομό αλλά και επιφυλάξεις ως προς την δημιουργία «ειδικών ζωνών εκμετάλλευσης» για βιομηχανικά ορυκτά και μάρμαρα.

Σε διαβούλευση (ως τις 12 Ιουλίου) το νομοσχέδιο «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις»


Επίσης, θεσμοθέτηση της «βέλτιστης αξιοποίησης και εξόφλησης των κοιτασμάτων» υπό τις επικρατούσες τεχνικοοικονομικές συνθήκες στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, αντί του υπάρχοντος σήμερα αυθαίρετου χρονικού ορίου, που τίθεται κατά την αδειοδότηση της εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως ορυκτών.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτρέπεται το δυνατόν μακροπρόθεσμος σχεδιασμός κι εκμετάλλευση των κοιτασμάτων μέχρι την εξάντλησή τους, θα αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση ληστρική εκμετάλλευση και θα περιοριστούν οι αλόγιστες επεμβάσεις σε νέες περιοχές. Στο νομοσχέδιο αυτό πρέπει επίσης να προωθηθεί και η αποσαφήνιση των όρων αδειοδότησης και λειτουργίας των εξορυκτικών επιχειρήσεων σε προστατευόμενες περιοχές (περιοχές Natura κλπ) ώστε να εξειδικευθεί στην ελληνική πραγματικότητα τόσο η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία καθοδηγητικού εγγράφου με σκοπό την εναρμόνιση των κρατών μελών, στην αντιμετώπιση εξορυκτικών έργων εντός δικτύου Natura.

Επιστροφή