-->

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία

Οι γενικές αναφορές του Γενικού Χωροταξικού της Χώρας που αφορούν την εξορυκτική δραστηριότητα εξειδικεύονται περαιτέρω στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/13.4.09). Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις συνοδές εγκαταστάσεις των κατεξοχήν λατομικών/μεταλλευτικών δραστηριοτητων:
  • Στο άρθρο 5 του ειδικού πλαισίου με τίτλο «Κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα για τη στρατηγική χωρική οργάνωση της βιομηχανίας» προβλέπονται ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων με χωροθετική εξάρτηση από πρώτες ύλες που προέρχονται από την εξόρυξη και στις οποίες εντάσσονται «Εγκαταστάσεις πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών (των λατομικών ορυκτών συμπεριλαμβανομένων) στις περιοχές εξόρυξής τους. Μονάδες μεταποίησης χωροθετημένες σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών, τις οποίες οι μονάδες αυτές καθετοποιούν. Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εξάρτηση από ορυκτές πρώτες ύλες στις περιοχές εξόρυξης τους». 
  •  Για την ίδρυση ή το μετασχηματισμό τέτοιων μονάδων το Ειδικό Πλαίσιο παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ειδικότερα διευκρινίζεται ότι επιτρέπονται οι ως άνω μονάδες σε χωροθετημένα μεταλλεία ή λατομεία (άρα και στην περίπτωση της εκ του νόμου χωροθετήσεως) «εφόσον παρουσιάζουν εξάρτηση από πρώτες ύλες που παράγονται στον αντίστοιχο χώρο». Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η χωροθέτησή τους εντός περιοχών του δικτύου natura 2000 (εκτός οικοτόπων προτεραιότητας) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους καθώς επίσης και εντός δασικών περιοχών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
  • Επίσης στο Παράρτημα Ι του Ειδικού Πλαισίου με τίτλο «Κατευθύνσεις για τη Χωρική Οργάνωση της Βιομηχανίας σε Περιφερειακό και Νομαρχιακό Επίπεδο» του Ειδικού Πλαισίου αναγνωρίζονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες ανά περιφέρεια και ανά νομό και παρέχονται κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων, για τον συνδεόμενο με την εξόρυξη κλάδο της μεταποίησης ή για τυχόν αντιμετώπιση των τυχόν έντονων περιβαλλοντικών πιέσεων.
  • Τέλος, χωροταξικές κατευθύνσεις παρέχονται και στα Περιφερειακά Πλαίσια (πχ. για την Περιφέρεια Κρήτης), τα οποία όμως, δεδομένου ότι τα περισσότερα εκδόθηκαν στα τέλη 2003 και μερικά στις αρχές του 2004, ήδη χρήζουν αναθεωρήσεως, αφενός μεν σύμφνωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2742/99, αφετέρου δε προκειμένου να εναρμονιστούν με τα εν τω μεταξύ εκδοθέντα Γενικό και Ειδικά Πλαίσια, ενώ τέλος, περιορισμοί μπορεί να προκύπτουν και από οποιαδήποτε άλλα σχέδια χρήσεων γης που ισχύουν ανά περιοχή.