-->

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Εξειδίκευση της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες στην Ελληνική Πραγματικότητα

Είναι γνωστό ότι το 70% των αναγκαίων πρώτων υλών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία εισάγονται από τρίτες χώρες, ενώ το 70% της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενικότερα βασίζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες. Και ενώ η Ευρώπη καταναλώνει το 30% της παγκόσμιας παραγωγής μεταλλικών ορυκτών παράγει μόνο το 3%. Για τα επόμενα 10 χρόνια εκτιμάται ότι η ζήτηση θα τείνει διαρκώς αυξανόμενη.

Προς διασφάλιση του εφοδιασμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με τις απαραίτητες ορυκτές πρώτες ύλες η Ευρωπαϊκή μεταλλευτική στρατηγική και πολιτική βρίσκεται σε φάση επανασχεδιασμού. H Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (COM2008/699: Raw materials Initiative) επαναφέρει τις Ορυκτές Πρώτες Υλες (ΟΠΥ) στο επίκεντρο του αναπτυξιακού ενδιαφέροντος.

Νέα Ανακοίνωση της ΕΕ (02/2011) σχετικά με την «Αντιμετώπιση των προκλήσεων των αγορών των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών"  

Προκύπτουν έτσι νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής Εξορυκτικής Βιομηχανίας Μη Ενεργειακών Ορυκτών. Οι εξελίξεις αυτές είναι πλέον ορατές σε όλα τα επίπεδα διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων. Βασικό ζητούμενο είναι η βιώσιμη αξιοποίηση κοιτασμάτων στις Χώρες - μέλη της Ε.Ε. και η τόνωση της περιφερειακής οικονομίας.Από τις θεματικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Έρευνας, Επιχειρηματικότητας, μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι καιρός για την Ευρώπη να στηρίξει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στις δικές της πηγές ορυκτών. Στην βάση των εξελίξεων αυτών βρίσκεται η συναίνεση και αποδοχή της πλειοψηφίας των ευρωπαίων πολιτών για την βιώσιμη σχέση της μεταλλευτικής βιομηχανίας με το περιβάλλον και την κοινωνική πρόοδο.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες και συστάθηκαν δύο Ομάδες Εργασίας με αντικείμενο:
α) την καταγραφή των Βέλτιστων Πρακτικών σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και διάχυσης της γεωλογικής γνώσης και β) τον καθορισμό των Κρίμισων Ορυκτών για την ΕΕ, οι οποίες τον Ιούνιο του 2010 ολοκλήρωσαν το έργο τους. Παράλληλα των Ιούλιο του 2010 εκδόθηκαν και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. σε θέματα εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών εντός περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Είναι λοιπόν προφανής η αναγκαιότητα να συμμετάσχει και η Χώρα μας σε αυτή την κοινή προσπάθεια, με   τεκμηριωμένες προτάσεις  και διαμόρφωση   πολιτικών με αντικείμενο την Εξειδίκευση της Πρωτοβουλίας στην Ελληνική Πραγματικότητα (Βιομηχανία, Κοινωνία, Περιβάλλον, κ.λ.π.), την ανάδειξη ελληνικής πολιτικής και στρατηγικής για τις ΟΠΥ, που θα διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη της εκμετάλλευσής τους.

Ως ενδεικτικοί άξονες αυτής τις πολιτικής και στρατηγικής προσδιορίζονται οι εξής:

• Διασφάλιση της πρόσβασης σε γεωλογικά αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών με οικονομικό ενδιαφέρον.
• Προώθηση πολιτικής χρήσεων γης, που να λαμβάνουν υπόψη τους τις περιοχές κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος ώστε να μην «αδρανοποιούνται» κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών.
• Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στις διαδικασίες αδειοδότησης.
• Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση θεμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών εντός προστατευόμενων περιοχών (NATURA κ.λ.π.).
• Καθορισμός στόχων σχετικά με την διαχείριση ορισμένων πρώτων υλών που είναι απαραίτητα για την ελληνική βιομηχανία (π.χ. αδρανή υλικά)
• Επιλογή κρίσιμων ΟΠ για την Ελλάδα.