-->

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Ειδικό καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ για τα εξορυκτικά έργα εντός Νatura 2000

Στα πλαίσια της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πρώτες ύλες (Raw Materials Initiative πρωτοβουλία Verheugen, Madrid Raw Materials declaration) η Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη κατήρτισε ειδικό καθοδηγητικό έγγραφο που αφορά τη λειτουργία εξορυκτικών έργων εντός και πλησίον ζωνών προστασίας («Non-energy mineral extraction and Natura 2000», 145 pp) και ειδικότερα των προϋποθέσεων εφαρμογής του παραπάνω άρθρου 6 παρ.4. της οδηγίας 92/43/EE. Στο έγγραφο αυτό, που επίσης δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου εντός προστατευόμενων περιοχών, με προτεινόμενες τεχνικές σχεδιασμού που θα συντείνουν στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της όχλησης προστατευόμενων ειδών, με μελέτες κατάλληλης εκτίμησης σε σχέση με τα προστατευόμενα είδη («appropriate assessment»), με συγκεκριμένες κατευθύνσεις αντισταθμιστικών μέσων και άλλα σχετικά. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ιστότοπος της ΕΕ:

Ειδικό καθοδηγητικό έγγραφο της ΕΕ για τα εξορυκτικά έργα εντός Νatura 2000

Σύμφωνα με το ανωτέρω καθοδηγητικό έγγραφο , που σημειωτέον αποτελεί και το πρώτο τομεακό συμβουλευτικό έγγραφο της ΕΕ για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ.4. της 92/43/EE (θα ακολουθήσουν κι άλλα που αφορούν άλλα είδη δραστηριοτήτων πχ. Wind energy developments and Natura 2000, wind farm development, ports and estuaries, κλπ), η υλοποίηση σχεδίων ή έργων τα οποία πιθανολογείται ότι θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους τόπους αυτούς, εξετάζεται κατά περίπτωση και μπορεί να αιτιολογηθεί σε περιπτώσεις λόγων υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, λόγων που αφορούν την υγεία του ανθρώπου και τη δημόσια ασφάλεια ή εξαιρετικά θετικών συνεπειών για το περιβάλλον ή εάν, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών.

Εντούτοις, απαιτούνται επιπλέον διευκρινίσεις ώστε να οριστούν τα κριτήρια αυτά του «επιτακτικού» όπως και του «δημόσιου» συμφέροντος, να προσδιοριστούν οι εναλλακτικές λύσεις, τα τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που είναι τεχνικώς εφικτά και «συνάδουν» με οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες κάθε περιοχής, τα κριτήρια σχεδιασμού τους, το κόστος τους και ποιός το επωμίζεται κλπ.