-->

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Περιβαλλοντική αδειοδότηση και οδηγία 92/43/EE («Ηabitats»)

Ηδη με την Ευρωπαϊκή οδηγία «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», γνωστής και ως «Οδηγία των οικοτόπων» ( «Ηabitats» , οδηγία 92/43/EE) και ειδικότερα με το άρθρο 6 παρ. 4, έχει προβλεφθεί ειδική διαχείριση όταν το προτεινόμενο έργο αφορά τόπο όπου απαντούν ενδιαιτήματα ή/και είδη προτεραιότητας τα οποία είναι πιθανό να θιγούν. Μάλιστα, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαμορφώθηκε «ερμηνευτικός οδηγός» σχετικά με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας, το οποίο απηχεί τις απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Εντούτοις, στον οδηγό δίνονται σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης σχετικά με τις διαδικασίες εκτίμησης σχεδίων ή έργων που πιθανώς θα επηρέαζαν τόπους του δικτύου Natura 2000. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο:  Ερμηνευτικός οδηγός της ΕΕ για δραστηριότητες εντός natura 2000

Σύμφωνα με τον ως άνω ερμηνευτικό οδηγό, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής σε εναλλακτικές λύσεις που εξυπηρετούν καλύτερα την ακεραιότητα του τόπου, μελετώντας όλες οι εφικτές εναλλακτικές λύσεις, τις συγκριτικές επιδόσεις τους σε σχέση με τους στόχους διατήρησης του οικοτόπου, την ακεραιότητά του και τη συμβολή του στη συνολική συνοχή του δικτύου.

Η οδηγία «Ηabitats» (οδηγία 92/43/EE), ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98), και ήδη εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σύμφωνα με τα άρθρα 1,3,4 και 6, της ως άνω ΚΥΑ καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν ότι δεν αποκλείεται η εκτέλεση έργου σε περιοχές του δικτύου Νatura 2000 αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται εκ των προτέρων ο αποκλεισμός άσκησης/εκτέλεσης δραστηριοτήτων εντός του δικτύου. Τα εν λόγω έργα εκτιμώνται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις τους στον τόπο, λαμβανομένων υπόψιν των στόχων διατήρησής του, η δε εκτίμησή τους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της υποβληθείσας σχετικής ΜΠΕ, και εφόσον διαπιστώνεται ότι τα εν λόγω έργα ή δραστηριότητες δεν θα παραβλάψουν την ακεραιότητα και τα χαρακτηριστικά του τόπου, η αρμόδια αρχή χορηγεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 Ν.1650/86 έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Μάλιστα στην ίδια απόφαση (ΚΥΑ 33318, άρθρο 6 παρ.2) καθίσταται σαφές ότι, «εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της σχετικής ΜΠΕ η πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας στην ΕΖΔ ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, επιβάλλεται για λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας, το ΥΠΕΚΑ λαμβάνει κάθε αναγκαίο διοικητικό αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000 και εν συνεχεία ενημερώνει την ΕΕ σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε».

Επισημαίνεται ότι το πνεύμα τόσο της Ευρωπαϊκής οδηγίας όσο και της ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία, είναι στην συναινετική κατεύθυνση της «υπό όρους συνύπαρξης» και όχι εκ των προτέρων απαγόρευσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός των «προστατευόμενων περιοχών». Οι παραπάνω δεσμεύσεις αλλά και το ίδιο αυστηρό πλην όμως μη απαγορευτικό πνεύμα, διατηρούνται και στο νέο σ/ν του ΥΠΕΚΑ «Προστασία της βιοποικιλότητας» (ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στις 12.07.2010) που έρχεται να επικαιροποιήσει τον Ν.1650/86 για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.