-->

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Λατομική/Μεταλλευτική Νομοθεσία


Παρακάτω δίνονται οι Νόμοι που αφορούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα απο τους παλαιότερους προς τους νεώτερους. Δυστυχώς, αν εξαιρέσει κανείς τον ΜΚ και τον ΚΜΛΕ,  τον Ν. 4512/2018 και τους παλιότερους νόμους Ν. 2115, 1428 και 669, όλοι σχεδόν οι άλλοι αποτελούν αποσπασματικές διατάξεις με εμβόλιμη την όποια ρύθμιση για λατομεία-μεταλλεία. Η ανάρτηση των νομοθετημάτων είναι ενδεικτική. Οποιος ενδιαφέρεται για το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου, παρακαλείται να προμηθευτεί το αντίστοιχο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.     [Π. Τζεφέρης]

ΒΑΣΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ/ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ NOMΟΘΕΣΙΑ

METAΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ:
KANΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
 • Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων (μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών). Με το άρθρο 54 του Ν.669 καταργήθηκαν αμφότερα τα ΝΔ 433/70 και 1006/71 (πεερί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ433). Ο ν. 669/1977 (Α΄241) -εκτός από τα άρθρα 37 και 51- καταργήθηκε με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν.1428/84 [ΦΕΚ 43/Α/1984 (11-04-1984). "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις". Ο ν. 1428/1984 (Α΄43) -εκτός από τα άρθρα 26 και 28- καταργήθηκε με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν.2115/93 [ΦΕΚ 15 /Α/1993(15-02-1993)."Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 "Eκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.Τα άρθρα 1 έως 17, 19 έως 26 και 34 του ν. 2115/1993(Α΄15) καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν 2702/1999. (ΦΕΚ70/Α/1999"Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις". Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α΄70) καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν 2837/2000 [ΦΕΚ 178/Α/2000(03-08-2000) "Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις". Το άρθρο 7 για μισθώσεις λατομείων αδρανών και η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (Α΄178) καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν. 1515/1985 - Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας [άρθρο 15 Χωροι Συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων] 
 • Ν. 2947/9-10-01. (ΦΕΚ-228 Α'): Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις (παρ. Β άρθρου 9) 
 • Ν. 3028 (ΦΕΚ Α 153/28-6-2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (άρθρο 10) 
 • ΝΟΜΟΣ 3335/2005 - ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005 Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα άρθρα 13 και 17 για λατομεία του ν. 3335/2005 (Α΄95) καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν. 3851/2010 (για τις ΑΠΕ, άρθρο 16 για σχιστολιθικές πλάκες). Επίσης για τις σχιστολιθικές, το άρθρο 184 του Ν.4001/2011, το άρθρο 58 του Ν.4030/2011 και το άρθρο 43 του Ν.4067 (ΦΕΚ 79/Α 09.04.2012). Επίσης στο άρθρο 27 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.4.2014) πλήρης αντικατάσταση του άρθρου 16 του ν.3851/2010. Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε ανωτέρω, καταργήθηκε με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν. 3325/2005 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (άρθρο 3, πεδίο εφαρμογής) 
 • Π.Δ. 285 της 10/16.4.1979 Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (ΠΔ 285/1979). To παραπάνω ΠΔ καταργήθηκε με την υπ. Αριθμ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 ΥΑ "Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων (ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018).
 • N. 4001/2011.Παρεμβάσεις που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας [άρθρα 178,180,181,182,183,184,185 και 194].Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α΄179) καταργήθηκε με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν.4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις" [Ρυθμίσεις στα άρθρα 53 για λατομεία Αράξου και 58 για σχιστολιθικές πλάκες. Επίσης στο άρθρο 40 σχετικά με εγκατάσταση ΑΕΚΚ εντός ανενεργών λατομείων] 
 • ΝΟΜΟΣ 4042/2012 ΦΕΚ 24/Α 13.02.2012 [άρθρο 52 παρ.6 έχει τροποποιηθεί το Άρθρο 182 του Ν.4001/2011 και στο άρθρο 63 Ρύθμιση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας με τροποποίηση των άρθρων 84 και 176 του ν.δ. 210/1973] 
 •   Ν.4203/2013 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄235 / 01.11.2013) (άρθρα 10-17 ρυθμίσεις για λατομεία και μεταλλεία με τροποποίηση των διατάξεων των ν.4001/2011, ν.1428/1984 και ν.4061/2012. Τροποποιήσεις των άρθρων 23, 84, 89, 90, 146 και 176 του ν.δ. 210/1973. Τροποποίηση του άρθρου 33 του π.δ. «Περί Ναξίας Σμύριδας”» (ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935). Τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4203/2013 (Α΄235) καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013). "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις" τροπολογία με σκοπό τη λειτουργία της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (σελ. 5329- 5330, άρθρο 55 παράγραφος 7) . 
 • Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α'/10.05.2014) "Απλούστευση της αδειοδότησης" [άρθρο 2, παρ.1 και παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43]. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014 καταργήθηκε με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν.4254/2014 . (ΦΕΚ Α 85/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας-Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ) [υποπαράγραφος ΣΤ.12 της παρ. ΣΤ του άρθρου 1, σελ. 1415]. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 της ανωτέρω υποπαραγράφου του ν. 4254/2018 καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
 • Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α’ 159) (δασικός νόμος και εξορυκτική δραστηριότητα). Στο άρθρο 54, παρ.8 τροποποίηση του άρθρου 161 του Ν.Δ 210/1973. Τροπολογία για άδειες δόμησης εντός μεταλλευτικών χώρων. 
 • Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/2.10.2014). Στο άρθρο 9, ρύθμιση για τους εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που δεν είχαν υποβάλει το προβλεπόμενο εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία των συγκεκριμένων λατομείων. 
 • Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014). Στο άρθρο 90, παρέμβαση για τη συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών της περιοχής Αράξου, μέχρι τις 31.12.2019. 
 • Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α 164/4-12-2015). Παράταση λατομείων για 2 χρόνια μέχρι 31.12.2017, άρθρο 22. Η παράταση αυτή ανανεώθηκε για ένα έτος ακόμη (μέχρι 31.12.2018) δυνάμει του άρθρου 58 του Ν. 4508 (ΦΕΚ 200Α/2017). Με τον Ν. 4512/2018 το άρθρο καταργήθηκε και ρυθμίστηκε το θέμα των παρατάσεων αυτών μέχρι και 70 έτη. 
 • Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ A 136) άρθρα 41, 51 και 69: Σημειακές ρυθμίσεις για την εξορυκτική δραστηριότητα.Τα άρθρα 41 και 69 του ν. 4409/2016 (Α΄136) καταργήθηκαν με τον Ν.4512/2018, άρθρο 69. 
Ν. 4512/2018, ΦΕΚ Α5, 17.01.2018 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) Μέρος Β: Ερευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις, άρθρα 43-72. Ο ανωτέρω Νόμος τροποποιήθηκε σημειακά  με το άρθρο 122 του Ν. 4514/2018- ΦΕΚ14/Α. Επίσης τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/12.6.2018) και με το άρθρο 34 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24.12.2018) . Οι τρεις (3) τροποποιήσεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, του ΚΜΛΕ, Ν.669/77, Ν.1428/84, Ν.2115/93.  Ν.4512/2018  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, κλπ.