-->

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984  (ΦΕΚ 931/Β`/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
  • Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002  (ΦΕΚ 165/Β`/14.2.2002) Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
  • Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/1998  (ΦΕΚ 1070/Β`/14.10.1998) Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο
  • Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996  (ΦΕΚ 771/Β`/28.8.1996) Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ «περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
  • Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/1992  (ΦΕΚ 424/Β`/3.7.1992) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 22 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο