-->

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Στη Βουλή προς ψήφιση το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Με αλλαγές που ενσωματώνουν πολλές από τις παρατηρήσεις που υποβλήθησαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει το ΥΠΕΝ και στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ.

Το νομοθέτημα περιλαμβάνει 6 μεγάλες παρεμβάσεις:
  • Ριζική απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
  • Μεγάλη μείωση του χρόνου για την αδειοδότηση ΑΠΕ.
  • Υιοθέτηση νέου ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών πυκνώσεων.
  • Επέκταση του τέλους της πλαστικής σακούλας.
  • Τομές για την επίλυση του προβλήματος των αποβλήτων σε πολλές περιοχές της χώρας.
Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις: Το υπουργείο προσδοκά στην  δραστική απλούστευση της  αδειοδότησης, η οποία σήμερα μπορεί να διαρκέσει 6-8 χρόνια. Στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστεί ο χρόνος σε 100-150 ημέρες έτσι ώστε όταν έρθει η στιγμή για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση να μην αποτελεί αχρείαστο εμπόδιο, αλλά να είναι εναρμονισμένη με τα κρατούντα στις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.

Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ, αντικαθίσταται η Άδεια Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. Η Βεβαίωση θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, με μείωση στο ελάχιστο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις εκκρεμείς, ώστε η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Θεσπίζεται νέα διαδικασία με ειδικό πληροφοριακό σύστημα. Δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης. Θα επικοινωνεί με τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (πχ υπηρεσίες περιβάλλοντος) και τους Διαχειριστές Δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ). Στο μεσοδιάστημα χρησιμοποιείται και αναβαθμίζεται το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ, ώστε να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκκρεμείς αιτήσεις.Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση καταβολής Τέλους Διατήρησης από 1.1.2020. Στο εξής θεσπίζεται εφάπαξ καταβολή Ειδικού Τέλους υπέρ ΕΛΑΠΕ (ευρώ/ΜW) για την έκδοση της Βεβαίωσης.

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: Η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά έναν κεντρικό φορέα συντονισμού της διακυβέρνησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, στα πρότυπα χωρών όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία. Γίνεται έτσι δεκτό ένα πάγιο αίτημα πολλών περιβαλλοντικών οργανώσεων και τοπικών φορέων.

Επίσης, η κυβέρνηση προχωρεί σε μια ζωνοποίηση των περιοχών Natura (εισάγονται 4 διαφορετικές ζώνες), προκειμένου, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, στις περιοχές αυτές να υπάρξουν δραστηριότητες ανάλογα με τον χαρακτήρα τους.

Προκειμένου να μην καθυστερεί η διαδικασία των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, αλλά και να υπάρχει μια σχετικά ομοιόμορφη αντιμετώπιση του ζητήματος σε ολόκληρη την επικράτεια, προβλέπονται από τον νόμο κάποιες χρήσεις γης (προβλεπόμενες ήδη από το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018) και άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, με κλιμάκωση ανάλογα με τον βαθμό προστασίας. Στο νομοσχέδιο καθίσταται σαφές ότι οι μελετητές επιλέγουν μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων εκείνες που θεωρούν ότι αρμόζουν σε κάθε περιοχή.

• Οι μελέτες αυτές λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση, από το Υπουργείο, του διαχειριστικού σχεδίου για κάθε επί μέρους περιοχή Natura, ενώ παράλληλα το διαχειριστικό σχέδιο τίθεται ουσιαστικά υπό την έγκριση του Συμβούλιου Επικρατείας -το οποίο έχει εγνωσμένη περιβαλλοντική ευαισθησία- καθώς προβλέπεται η έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος για κάθε επί μέρους μελέτη και διαχειριστικό σχέδιο.
• Με το πλαίσιο αυτό μπαίνει τέλος στο καθεστώς της αυθαιρεσίας, αλλά και των αδιαφανών και πολλές φορές προσωποκεντρικών ρυθμίσεων στις προστατευόμενες περιοχές και καθιερώνεται ένα συνολικόπλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παύει έτσι να ισχύει το καθεστώς κατά το οποίο στο 30% της ελληνικής επικράτειας γίνονταν μέχρι τώρα adhoc ρυθμίσεις του κάθε μελετητή ελλείψει συνολικού πλαισίου για το τι επιτρέπεται και τι όχι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τις  ενωτέρω διατάξεις,  υπάρχουν και μια σειρά επιπλέον ρυθμίσεων που αφορούν τις ΑΠΕ, αλλά και άλλα ενεργειακά θέματα αλλά και θέματα της εξορυκτικής δραστηριότητας και γεωθερμικού δυναμικού, που έχει ήδη ετοιμάσει το ΥΠΕΝ και συμπληρώνουν το νομοσχέδιο.

Για τα θέματα εξορυκτικής δραστηριότητας και γεωθερμίας, άρθρα 103, 118 και 119,  θα επανέλθουμε σε επόμενο δημοσίευμα.  Επίσης, το άρθρο 116  επιλύει ζητήματα εκκαθάρισης Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση