-->

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ AE, ΔΕΠΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΕ, Εξορυκτική δραστηριότητα.

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ.

Στo εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και η στήριξη των ΑΠΕ. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στις Επιτροπές, την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε έως τα τέλη του μήνα να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου επιχειρείται ο εξορθολογισμός του ύψους της τιμολόγησης των καταναλωτών στη νυχτερινή κατανάλωση για πάνω από 1600 kWh, που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά, ιδίως για αυτά που χρησιμοποιούν θερμοσυσσωρευτές.

Ακόμη, αντιμετωπίζονται θέματα προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ, προσλήψεων στελεχών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, μετακινήσεων ανάμεσα σε θυγατρικές, μεταφοράς προσωπικού στο Δημόσιο κλπ.. Περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για τη νέα πολιτική προμηθειών της ΔΕΗ, τον περιορισμό της έκπτωσης που μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις ρεύματος, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης. Δίνεται παράταση της προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., ρυθμίζονται θέματα εταιρικού μετασχηματισμού και ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, ενώ απαντώνται και διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου, τη στήριξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ηλεκτροκίνηση.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική επίθεση: «στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο σχεδιασμός αποδοτικών μέτρων από πλευράς κόστους και αποτελέσματος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων από εμπλεκόμενους στην αγορά ενέργειας φορείς, την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και στην ελάττωση του κόστους επίτευξης μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας.

Αρθρο για την εξορυκτική/μεταλλευτική δραστηριότητα. 

Στο άρθρο 40 περιλαμβάνονται διατάξεις τροποποίησης του Ν. 4512/2018(Α5).
1α. Η παράγραφος 22 του άρθρου 68 του ν.4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούν εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών, καθώς και οι εκμεταλλευτές μεταλλείων υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα, εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55, μέχρι τις 30.06.2020, η οποία ισούται με το 10% του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στην ισχύουσα ΑΕΠΟ. Η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 10% του προβλεπόμενου ποσού αποκατάστασης για τα επόμενα πέντε (5) έτη και κατά το 20% για τα τελευταία δύο (2) έτη, έτσι ώστε πριν από τη λήξη της οκταετίας να καλύπτεται το 100% της προβλεπόμενης δαπάνης.
Οι μεταλλευτικοί χώροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 7 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287) και του άρθρου 16 του ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214) απαλλάσσονται μέχρι την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των ανωτέρω διατάξεων, της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 55 του παρόντος.

β. Η διάταξη της υποπαραγράφου α της παρούσας ισχύει αναδρομικά από  17.10.2019.

2. Το πρώτο εδάφιο της της παραγράφου 23 του άρθρου 68 του Ν.4512/2018 αντικαθίστανται ως εξής: "Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 υτου Ν. 3851/2010 (Α 85), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του Ν. 4285/2014 (Α 94) και συμπληρωθεί με το άρθρο 62 του Ν. 4305/2014 (Α 237),  προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών, οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4442/2016, μέχρι τις 30.06.2020"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1α και β. Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση στην προθεσμία κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τόσο για λατομεία αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών, όσο και για μεταλλεία. Η ανάγκη της σχετικής παράτασης του χρόνου συμμόρφωσης προέκυψε δεδομένης της οικονομικής επιβάρυνσης των εν λόγω εκμεταλλευτών λόγω του υψηλού κόστους των εγγυήσεων, καθώς η σχετική υποχρέωση προέκυψε με την έκδοση του Ν. 4512/2018, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συμμόρφωση στο 50% περίπου των υπόχρεων και εν όψει πρωτοβουλιών  του Υπουργείου για την αναμόρφωση του σχετικού πλαισίου. Περαιτέρω, προστίθεται εδάφιο που αφορά παράταση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής  αναφορικά με την εφαρμογή των  διατάξεων της παρ. 7, εδάφιο β, του ν. 4223/2013 και του άρθρου 16 του ν. 4296/2014.

2. Με τη διάταξη δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016, προκειμένου να συνεχιστεί η εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών, που λειτουργούσαν πριν την ισχύ του ν.4512/2018. Η ανάγκη της σχετικής παράτασης του χρόνου συμμόρφωσης προέκυψε προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συλλογής των σχετικών δικαιολογητικών για την λειτουργία των σχετικών εκμεταλλεύσεων.

[του Πέτρου Τζεφέρη]