-->

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Λειτουργία ΑΝΦΟνιέρας εντός λατομείου αδρανών
Ορίστηκαν με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γεράσιμου Θωμά, νέοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
Δείτε την απόφαση ορισμού εκπροσώπων του ΥΠΕΝ στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας


Ως λατομικές περιοχές για την εκμετάλλευση αδρανών υλικών μπορεί να χαρακτηριστούν δημόσιες, δημοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες τόσο ως προς την ποιότητα των πετρωμάτων όσο και ως προς τις επιπτώσεις της αναπτυσσόμενης μέσα σε αυτές λατομικής δραστηριότητας στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, ο οικείος Περιφερειάρχης διερευνά ανά πενταετία την επάρκεια των υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές σε κάθε νομό της Περιφέρειας. Σε περίπτωση επάρκειας εκδίδει αιτιολογημένη διαπιστωτική πράξη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Περιφερειάρχης, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου υποβάλλει εισήγηση προς τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό νέων λατομικών περιοχών. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά την συνημμένα απόφαση, οι Περιφερειακές Ενότητες των 13 Περιφερειών της Χώρας, με μέριμνα των προϊσταμένων τους αρχών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως προβούν σε αντίστοιχη επανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 46 έως και 48 του ν. 4512/2018, σχετικά με την σύνθεση και συγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών.

Οι Επιτροπές που θα συγκροτηθούν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αξιοποιήσουν τη μέχρι τώρα λειτουργία των αντίστοιχων Επιτροπών και το παραχθέν από αυτές έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε όλη την επικράτεια είναι ύψιστης σημασίας για τον πλήρη και ορθολογικό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Χώρας, καθώς μόνο κατ’ εξαίρεση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός «λατομικών περιοχών».

Συνεπώς ο μη καθορισμός λατομικών περιοχών στις περιφέρειες της Χώρας, όπου υφίσταται ανάγκη, θα έχει ως αποτέλεσμα πέραν της καθυστέρησης της χωροταξικής συγκέντρωσης της λατομικής δραστηριότητας σε κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές, αφενός μεν προβλήματα ως προς την επάρκεια αδρανών υλικών και αφετέρου δε την έμμεση ενθάρρυνση της λαθροεξόρυξης ή λαθροαπόληψης, με δυσμενείς και ανεξέλεγκτες επιδράσεις στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία της Χώρας.

Για τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών δεν προβλέπεται αμοιβή. Οι δαπάνες για την εκτός έδρας μετακίνησή τους για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές Καθορισμού Λατομικών Περιοχών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α’5). 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1β του άρθρου 65 του ν. 4518/2018 (Α’5), η λειτουργία των επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών διέπεται από τα οριζόμενα στην απόφαση με αριθμό Δ10/Β/Φ6.12.Γεν/οικ.23981/4322/2013 (Β’3432) του τ. Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 4518/2018 (Α’5), σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 68 του νόμου αυτού.

[του Π. Τζεφέρη]