-->

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Γεωθερμία στα Βαλκάνια / Geothermal Energy in the Balkans

Καταγραφή των γεωθερμικών πόρων και του γεωθερμικού δυναμικού στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, εκτός της Ελλάδος, και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Αλβανία, F.Y.R.O.M., Σερβία και Μαυροβούνιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και Ρουμανία.
Στην μελέτη που παρουσιάζουμε σήμερα με γενικό τίτλο «Γεωθερμία στα Βαλκάνια», του Δρος Απ. Αρβανίτη,  επιχειρείται μια σοβαρή προσπάθεια για την καταγραφή των γεωθερμικών πόρων και του γεωθερμικού δυναμικού στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, εκτός της Ελλάδος, και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Αλβανία, F.Y.R.O.M., Σερβία και Μαυροβούνιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και Ρουμανία. Κάθε μια από τις χώρες αυτές παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα – κεφάλαιο.

 Για κάθε χώρα γίνεται τόσο συνολική αναφορά του γεωθερμικού δυναμικού της όσο και λεπτομερέστερη, επιμέρους παρουσίαση των γεωθερμικών της πεδίων. Παρατίθενται, με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, τα αποτελέσματα της γεωθερμικής έρευνας που έχει γίνει μέχρι το 2010 σε κάθε μια από τις προαναφερθείσες χώρες.

Παρουσιάζονται οι περιοχές όπου εντοπίζονται τα γεωθερμικά πεδία και οι γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες που προκάλεσαν τη δημιουργία τους. Αναφέρονται στοιχεία για τις υπάρχουσες γεωτρήσεις (ερευνητικές και παραγωγικές) και τα αποτελέσματα που αυτές έδωσαν. Δίνονται τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα δεδομένα για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των γεωθερμικών ρευστών των πεδίων (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, χημική σύσταση ρευστών, τύπος ρευστών, πιθανά προβλήματα επικαθίσεων αλάτων και διαβρώσεων κλπ).
Κύρια γεωθερμικά πεδία στη F.Y.R.O.M.

Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των κυριότερων γεωθερμικών συστημάτων. Σημαντικό τμήμα καταλαμβάνουν οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας σε κάθε χώρα. Παρέχονται πληροφορίες και την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε διαφόρους τομείς, με τα απαραίτητα στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ των υφισταμένων δραστηριοτήτων.
 Σημαντικό τμήμα καταλαμβάνουν οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας σε κάθε χώρα.
Γεωθερμικοί πόροι στην Κροατία με θερμοκρασία T>65oC

Γεωθερμικός Θεματικός Χάρτης της Αλβανίας με τις Γεωθερμικές Ζώνες
Παρέχονται πληροφορίες και την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε διαφόρους τομείς, με τα απαραίτητα στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ των υφισταμένων δραστηριοτήτων.

Χάρτης υδροθερμικών εμφανίσεων στη Βουλγαρία
Χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία συλλέχθηκαν από διάφορες επιστημονικές και επίσημες πηγές μέσω του διαδικτύου, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους.

Πολλές φορές, όταν υπήρχαν τόσο παλαιότερα όσο και νεότερα δεδομένα, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης για να διαπιστωθεί το πλέον πρόσφατο, το πιο σύγχρονο, το πλέον επικαιροποιημένο και κυρίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο. Εκτός από τη συνολική παρουσίαση των γεωθερμικών εφαρμογών ανά χώρα, παρατίθενται σε πίνακες και διάφορες δραστηριότητες ανά περιοχή.