-->

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Hμερίδα με θέμα: "Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών", 11.06.2019

Αυτός ο πολυδιάστατος ρόλος του ΙΓΜΕ/ ΕΑΓΜΕ πρέπει να συνεχιστεί και να αποτυπωθεί τα μέγιστα προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
Στις 11 Ιουνίου 2019, η Διοίκηση της ΕΑΓΜΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών".

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΕΑΓΜΕ. Παρακάτω το πρόγραμμα της Ημερίδας εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής


Το 1952 μπορεί να θεωρηθεί το γενέθλιο έτος της γεωλογικής έρευνας απο κρατικούς φορείς στην Ελλάδα με την ίδρυση του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους (ΙΓΕΥ), που ανέλαβε για πρώτη φορά τη συστηματική έρευνα, στους βασικούς κλάδους της γεωλογικής επιστήμης, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 1972 το διαδέχθηκε το Εθνικό Ιδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΘΙΓΜΕ)  ενώ λίγο αργότερα, το 1976,  ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του Νόμο (Ν. 272/1976) Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), «έχει ως σκοπό τη γεωλογική μελέτη της χώρας και την έρευνα του υπογείου πλούτου αυτής, εκτός των υδρογονανθράκων, προς τούτο δε προβαίνει σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες, δια των υπηρεσιών του ή με ανάθεση σε τρίτους».

Με την με Αριθμ. 25200 απόφαση "Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α" (ΦΕΚ 2612/8-11-2011), το ΙΓΜΕ μετονομάζεται σε Ι.Γ.Μ.Ε.Μ (Ινστιτούτο Γεωλογικών, Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών), συγχωνεύεται και απορροφάται από το ΕΚΠΑΑ, το οποίο επίσης μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ).
Με την υπ. αρθ. Αριθµ. 12935/24.06.2015 απόφαση ΥΠΑΠΕΝ και Οικονομικών, επαναστήνεται το ΙΓΜΕ.   Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονοµασία του Ε.Κ.Β.Α.Α

Με τον πρόσφατο Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019)  Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις, συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε), με έδρα την Αττική, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργεί για χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
Το  ΙΓΜΕ από τη προηγούμενη νομική μορφή του ως ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου επιχειρείται να μετεξελιχθεί  σε έναν νέο φορέα, την ΕΑΓΜΕ, ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).  Η προσδοκία είναι ο φορέας να αναβαθμιστεί με την ταυτόχρονη απόκτηση νέων δραστηριοτήτων και λειτουργιών αλλά και τροποποιήσεων στη προϋφιστάμενη δομή.  Ωστόσο,  υφίστανται σημαντικά προβλήματα στην μεταβατική λειτουργία του (προσωπικό, ερευνητικά κονδύλια, τακτική χρηματοδότηση κλπ) και απαιτούνται ανάλογες παρεμβάσεις για την άμεση επίλυση των ζητημάτων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙAΣ ΤΟΥ

Tο ΙΓΜΕ / ΙΓΜΕΜ-Ε.Κ.Β.Α.Α/ ΕΑΓΜΕ, ανεξάρτητα από το όνομά του, αλλά και τις εκάστοτε ηγεσίες του, όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλε και συμβάλλει στην αποτύπωση - καταγραφή και τελικά τη γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας. Στον τομέα του εντοπισμού και της αξιολόγησης των μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών (ΜΕΟΠΥ)  και στην  εκπόνηση του Μεταλλογενετικού της Χάρτη,  κατατοπιστική είναι η συνημμένη εργασία του Κ. Λασκαρίδη. Επίσης συνέβαλε αποφασιστικά στην προσπάθεια αξιοποίησης του Ενεργειακού Δυναμικού και  της Γεωθερμικής Ενέργειας της Χώρας.  Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια ο ρόλος  του ΙΓΜΕ/ ΕΑΓΜΕ έχει διευρυνθεί πέραν της έρευνας κι αξιολόγησης των ορυκτών πρώτων υλών, σε θέματα τεχνικής γεωλογίας που αφορούν την επικινδυνότητα από τις φυσικές καταστροφές,σε θέματα γεωχημίας που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Συμβολή του ΙΓΜΕ στην Βιώσιμη και Ανταγωνιστική Ανάπτυξη

Αυτός ο πολυδιάστατος ρόλος του ΙΓΜΕ/ ΕΑΓΜΕ πρέπει να συνεχιστεί και να αποτυπωθεί τα μέγιστα προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Περισσότερα στην εν θέματι ημερίδα.