-->

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Παράταση της προθεσμίας (μέχρι 19.10.2019) για κατάθεση εγγυητικών επιστολών περιβάλλοντος λατομείων

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΝΥπογράφτηκε και έλαβε ΦΕΚ η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2909) σχετικά με την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 7.

ΦΕΚ_60_Β_2019 by on Scribd

Παρακάτω δίνεται και η Υπ. Απόφαση η οποία τροποποιείται με την παρούσα και έχει τίτλο "Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης,αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους"

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 αυτής , οι εγγυητικές θα έπρεπε να έχουν κατατεθεί εντός ενός εξαμήνου από την δημοσίευσή της (Ιούλιος 2018).

ΦΕΚ 2909 2018 ΥΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ by on Scribd


Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση ΔΕΝ αφορά τα λατομεία και μεταλλεία για τα οποία η υποχρέωση υποβολής θεσπίζεται για πρώτη φορά με τον Ν.4512/2018, ήτοι τα μεταλλεία γενικά και τα λατομεία εντός λατομικών περιοχών. Για  ενδεχόμενη παράταση της περίπτωσης αυτής,  θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική διαχείριση καθότι έχουν θεσπιστεί όχι με υπουργική απόφαση αλλά με το Ν. 4512/2018, άρθρο 68 παρ.22.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]