-->

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Κωδικοί ΚΑΕ 3753 και 2226 για δράσεις βιωσιμότητας ΟΠΥ

Οι Κωδικοί ΚΑΕ 3753 και 2226 για δράσεις βιωσιμότητας ΟΠΥ
1) Κωδικός ΚΑΕ 3753. Με τον Ν. 4512/2018, άρθρο 62,   και τις μετέπειτα εκδοθείσες αποφάσεις σχετικά με τα καθορισμό των παραβόλων, μέρος των εισπραττόμενων  παραβόλων που αφορούν την εξορυκτική δραστηριότητα  πρέπει να   αποδίδονται στον κωδ. ΚΑΕ 3753.   Συγκεκριμένα, ποσοστό  50 % του ποσού αυτών αποδίδεται στον ΚΑΕ 3741 (γενικός κωδικός) και το υπόλοιπο 50% στον ΚΑΕ 3753 (δράσεις βιωσιμότητας) , με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης ή  τη χορήγηση εντύπων παραβόλων ή τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Συνεπώς θα πρέπει να φροντίσουν ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες  (Κεντρικές και Περιφερειακές) στα σχετικά έγγραφά τους να επιμερίζουν το 50% των προς είσπραξη παραβόλων στον κωδικό ΚΑΕ 3753.
Σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο, όπου κι εκεί πρέπει να αποτυπωθούν τα ανωτέρω, δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία του ορθού επιμερισμού ώστε τα ανωτέρω να ενσωματωθούν.  Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και γίνονται ενέργειες ώστε να υπάρχει ο επιμερισμός  του "50-50" κατευθείαν επί των ηλεκτρονικών παραβόλων.

2.  Κωδικός ΚΑΕ 2226.  Σύμφωνα με το άρθρο 45 Ν.4512/2018 αλλά και την σχετική εκδοθείσα απόφαση (παρακάτω) θα πρέπει στα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, από το συνολικό ποσό των πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) αυτού να αποδίδεται στο Δημόσιο,  στον (ΚΑΕ) 2224, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αποδίδεται στο Δημόσιο και εμφανίζεται στον (ΚΑΕ) 2226 (επίσης για δράσεις βιωσιμότητας) και είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στην οικεία Περιφέρεια και διατίθεται αποκλειστικά για έργα που αποτελούν αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οχλήσεων, των σχετιζομένων με τη λατομική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το λατομείο.

http://www.oryktosploutos.net/2018/12/blog-post_6.html

Η παραπάνω ανάλυση και επιμερισμός των μισθωμάτων θα πρέπει να αποτυπωθεί  σε κάθε έγγραφο υπολογισμού μισθωμάτων στα δημόσια μεταλλεία αδρανών υλικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Αμφότεροι οι κωδικοί ΚΑΕ 3753 και 2226 σχετίζονται με την ΓΔΟΠΥ και αναφέρονται σε δράσεις για την ορθολογική αξιοποίηση και βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης ΟΠΥ (άρθρα 62 και 45 Ν.4512/2018)

[του Π. Τζεφέρη] [by Petros Tzeferis]