-->

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τα παράβολα της εξορυκτικής δραστηριότητας, Ν. 4512/2018


Εκδόθηκε η ΚYA με τίτλο «Θεσμοθέτηση παραβόλου για την χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και για την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

1. Για την έγκριση τεχνικών μελετών ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού της προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτοκινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο 6.000 ευρώ.

2. Για την τροποποίηση - επικαιροποίηση τεχνικών μελετών ποσό 300 ευρώ. Σε περίπτωση που η τροποποίηση - επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζεται η παρ. 1 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.

3. Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποιασδήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ποσό 300 ευρώ.

4. Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας μεταλλευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ.

5. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρθρο 11 του Ν. 3175/2003) ποσό 300 ευρώ.

6. Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ.

7. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους ποσό 500 ευρώ.

8. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ.

9. Για την έγκριση σχεδίων οργανωτικής διάρθρωσης σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 100 ευρώ. 

10. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας κινητών εγκαταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών ποσό 300 ευρώ. 

11. Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επιβλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό 200 ευρώ. 

12. Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών - πυροδοτών ποσό 200 ευρώ. 

13. Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών - πυροδοτών ποσό 100 ευρώ. 

14. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκουμένων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ποσό 100 ευρώ. Σε περίπτωση μη εξέτασης της προσφυγής, το κατατεθέν παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα. 

15. Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων του Δημοσίου με απ’ ευθείας σύμβαση ποσό 10.000 ευρώ. 

16. Για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΝ για τον περιορισμό των 500 μ. από τα όρια λατομικών περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4512/2018, ποσό 200 ευρώ. 

17. Για την υποβολή αίτησης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρμάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν. 4512/2018, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν. 4442/2016. 

18. Για την υποβολή αίτησης για τον καθορισμό περιοχής προσφερόμενης ως λατομικής, παράβολο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν. 4512/2018. 

19. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμό των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4512/2018.

Επιπλέον των ανωτέρω παραβόλων, προβλέπονται και παράβολα στις ΚΥΑ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4442/2016 (Κεφάλαια ΙΒ και ΙΓ). Ειδικότερα, το παράβολο της παρ. 12 του άρθρου 53 του Ν.4512/2018 «για την έκδοση απόφασης για την έγκριση μίσθωσης» που προβλεπόταν στην 1264/19.1.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄230)» έχει αντικατασταθεί με τα παράβολα των παρ. 1β και 1γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14.2.2018 (Β’ 479) περί «Καθορισμού διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις».

[Πέτρου Τζεφέρη]