-->

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Δημοσιεύτηκε σήμερα  (16.07.2018) στο ΕΣΗΔΗΣ αλλά και στο site του ΥΠΕΝ ο διαγωνισμός για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20.9.2018.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/09/2018 και ώρα 12:00

Υπουργείο ΠΕΝ -Προκηρύξεις Διαγωνισμών, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR,

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr και www.promitheus.gov.gr 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας
Περίληψη Διακήρυξης
Οικονομική προσφορά
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Πρόγραμμα Εκπόνησης και Χρονοδιάγραμμα
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) .doc, .pdf
Υποδείγματα Εγγυήσεων και Δηλώσεων Εμπειρίας .doc .pdf

Η εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος είναι 89.408,13€ (πλέον Φ.Π.Α.). και περιλαμβάνει τις προεκτιμόμενες αμοιβές  (πλέον ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
  • 55.221,60 € για μελέτες κατηγορίας «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες» 
  • 7.266,00 € για μελέτες κατηγορίας «19-Μεταλλευτικές Μελέτες και Ερευνες»
  • 15.258,60 € για μελέτες κατηγορίας «27-Περιβαλλοντικές  Μελέτες» και 
  • 11.661,93 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, έχει ως στόχο τη διαμόρφωση πολιτικής για τη χωρική διάρθρωση του εξορυκτικού κλάδου με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και εναρμονίζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

Η εκπόνηση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των κοινωνικών εταίρων. Έχουν ήδη θεσπιστεί ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες, τη βιομηχανία και τα καταστήματα κράτησης.

Η εξόρυξη αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με συγκεκριμένες χωρικές τοποθεσίες. Επομένως, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να τεθούν με ξεκάθαρους όρους οι χωροταξικές συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου αλλά και να ενσωματωθούν οι υποχρεώσεις του προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο εργαλείο του ειδικού χωροταξικού πλαισίου.

Η κατάρτιση του σχετικού σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα ολοκληρωθεί μέσα από έναν ουσιαστικό και διευρυμένο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιδίωξη είναι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, καθώς και όλων των φορέων του κλάδου.