-->

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η βιομηχανία μαρμάρων F.H.L. Η. Κυριακίδης

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 80,975 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 38,84 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 108,5%. Στη φωτ. το υπόγειο λατομείο μαρμάρων στο Βώλακα Δράμας.

Το Ferrari World, το μοναδικό θεματικό πάρκο της Ferrari παγκοσμίως βρίσκεται στο νησί Yas στο Αμπού Ντάμπι. Ενα έργο στο οποίο συνέβαλε η  F.H.L. Ηλίας Κυριακίδης 


Τη χρονιά με την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία της επέλεξε η μακεδονική βιομηχανία εξόρυξης, επεξεργασίας, τοποθέτησης και εμπορίας μαρμάρων και παραγωγής και εμπορίας κονιαμάτων F.H.L. Ηλίας Κυριακίδης για να εξέλθει από το χρηματιστήριο της Αθήνας. Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης από τις δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της το 2017 εκτοξεύτηκαν στο επίπεδο των 43,95 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Νοέμβριο του 1991. Εδρεύει στην Προσοτσάνη Δράμας και διαθέτει στον νομό Δράμας τις περισσότερες από τις εξορυκτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, αναμένει ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις της, που αυξήθηκαν αλματωδώς το 2017, θα ανέλθουν το 2018 σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, ενισχυμένες από την υψηλή ζήτηση λευκών μαρμάρων στην Κίνα, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην ΕΣΣΔ, στη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, την Ινδονησία. Προσδοκά διατήρηση του μεικτού περιθωρίου της στα υψηλά επίπεδα του 2017 και συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων της, καθώς και επενδυτικό πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 113,65 εκατ. ευρώ, αντί 66,54 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 70,8% σε ποσοστό ή 47,11 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 101,94 εκατ. ευρώ (89,7%) έτοιμα και ημιτελή προϊόντα μαρμάρου και κονιάματα και κατά τα υπόλοιπα 11,71 εκατ. ευρώ (10,3%) πρώτες ύλες, εμπορεύματα και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, οι πωλήσεις οφείλονται κατά 83,7% (95,10 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (18,55 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 35,7% και ήταν ίσες προς το 16,3% των συνολικών. Συγχρόνως, αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Ασίας (78,95 εκατ. ευρώ, 69,5% των συνολικών) κατά 74,9% και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πλην της Ελλάδας (13,62 εκατ. ευρώ, 12% των συνολικών) κατά 326,9%. Οι πωλήσεις σε χώρες της Αφρικής (0,25 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 26,5%, ενώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε χώρες της Αμερικής (2,29 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%.

Ο όμιλος ενίσχυσε την αποδοτικότητά του, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 80,975 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 38,84 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 108,5% (+42,14 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του διευρύνθηκε κατά 12,9 εκατοστιαίες μονάδες, από το 58,4% στο 71,3%.

Λατομεία στο Βώλακα Δράμας. Οι όγκοι μαρμάρου εξορύσσονται open-pit (ανοιχτό νταμάρι), καθώς και υπογείως, μέσω εκσκαφής σήραγγας, η οποία δίνει μεγάλες δυνατότητες προμήθειας υλικού.
Κατόπιν αυτού, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 69,37 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 30,22 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 129,6% (+39,15 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 41,4%, έναντι 30,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 108,35 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 104,5%, κυρίως λόγω σημαντικής διεύρυνσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού του.

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 64,72 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 27,07 εκατ. ευρώ το 2016 (+139,1% ή +37,65 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 43,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 19,11 εκατ. ευρώ τo 2016 (+129,9% ή +24,83 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 56,9% των πωλήσεων (40,7% το 2017), ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία ήταν ίσα προς το 57,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Σ. Κυριακίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 388 εργαζόμενους, έναντι 336 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 10,42 εκατ. ευρώ, έναντι 8,39 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Επίσης, για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,79 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 178.895 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του ομίλου της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ίσα προς 166.805 ευρώ ανά εργαζόμενο.Στη διάρκεια του 2017 απορρόφησε τις επιχειρήσεις Αντίοχος Συμμετοχών, Λατομικές Επιχειρήσεις Σ. Λασκαρίδης, F.H.L. Δυναμική Εξορυκτική και F.H.L. Λατομική Θάσου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

www.inr.gr