-->

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 58 του Ν.4512/2018 σχετικά με το παράβολο των 3000 ευρω

Η αδειοδότηση της έρευνας των λατομικών ορυκτών μετά τον Ν.4512/2018 και τον 4442/2016, by P. Tzeferis.

Εχουν διατυπωθεί προβληματισμοί που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4512/2018, σύμφωνα με την οποία: «Εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.4442/2016. Αν για τις αιτήσεις αυτές δεν έχει ήδη καταβληθεί το παράβολο που προβλεπόταν κατά το χρόνο της υποβολής τους, κατατίθεται το παράβολο που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4442/2016 μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν δεν καταβληθεί το παράβολο, η σχετική αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας» 


Πριν την έκδοση του Ν.4512/2018 και σύμφωνα με την αριθμ. Δ7/1264/19-01-2012 (Φ.Ε.Κ. 230Β/09-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση (τελευταία τροποποίηση της Δ7/Β/οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/4-8-2004 (ΦΕΚ 1228/Β/11-08-2004) Κ.Υ.Α.) που εκδόθηκε κατά εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.3175/2003 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/2003) με το οποίο θεσπίστηκε η καταβολή παραβόλου για την χορήγηση οποιασδήποτε αδείας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλεπόταν από την τότε ισχύουσα λατομική νομοθεσία, οριζόταν το ποσό των 400 ευρώ για την χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσιους λατομικούς χώρους. Εντούτοις, και παρά τις αρχές της διοίκησης περί ισοτιμίας και ενιαίας αντιμετώπισης, για τις δημοτικές εκτάσεις δεν προβλέπονταν η κατάθεση παραβόλου.

Επομένως σύμφωνα με τη διατύπωση της δεύτερης πρότασης της εξεταζόμενης παραγράφου του άρθρου 68, για τις εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δημοτικών εκτάσεων, τίθεται το ζήτημα, αν μετά την έκδοση του Ν.4512/2018,  απαιτείται η κατάθεση παραβόλου 3000 ευρω και μάλιστα εντός τριών μηνών δηλ. με καταληκτική προθεσμία μέχρι 17.04.2018, αφού αντίστοιχο παράβολο δεν απαιτούνταν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων. 

Επίσης, σε καταφατική απάντηση τίθεται το συναφές ερώτημα "σε ποιά υπηρεσία κατατίθεται το εν λόγω παράβολο (των 3.000 ευρώ) στην περίπτωση των δημοτικών εκτάσεων, στο Δημόσιο ή στους Δήμους;"  καθώς εγείρονται ερωτηματικά για τον τρόπο συμψηφισμού του ποσού του παραβόλου με τα μισθώματα του πρώτου έτους αν μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών επακολουθήσει μίσθωση του χώρου.

Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4512/2018 προβλέπεται: «Άρθρο 68: Οι μεταβατικές διατάξεις, που προβλέπονται στο άρθρο αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο νομικό καθεστώς. Ειδικότερα, στις παραγράφους 1 και 2 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις ερευνητικές εργασίες επί πάσης φύσεως εκτάσεων. Οι αποφάσεις συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δημοσίων εκτάσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το προγενέστερο καθεστώς, καθώς και οι ερευνητικές εργασίες επί δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκδοσή ή έναρξη αυτών, αντίστοιχα. Εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, εξετάζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ του ν.4442/2016 (Α΄230), εφόσον καταβληθεί το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν.4442/2016 (Α΄230) παράβολο,εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος...." 

Από την ανωτέρω διατύπωση αλλά και για λόγους ισοτιμίας και ενιαίας αντιμετώπισης,  προκύπτει η αναγκαιότητα του παραβόλου τόσο για δημόσιους όσο και για δημοτικούς χώρους, με μοναδική εξαίρεση για όσους από τους δημόσιους χώρους είχε πληρωθεί  το παράβολο που προβλεπόταν κατά το χρόνο υποβολής τους. Επιπλέον των προηγουμένων η προθεσμία των τριών μηνών είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί καταρχήν να ξεπεραστεί, παρά μόνο με τροποποίηση του νόμου.

Κατόπιν των προαναφερθέντων και παρά τις παρενέργειες που σχετίζονται με την επανάληψη των αιτημάτων και την τυχόν διεκδίκηση της έκτασης από άλλον ενδιαφερόμενο, είναι προτιμότερη η λύση της απόρριψης των σχετικών αιτημάτων που δεν έχουν πληρώσει το σχετικό παράβολο εντός της τασσόμενης προθεσμίας, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως σαφώς προβλέπεται από τον νόμο.

Τέλος  στο ερώτημα «πού κατατίθεται το εν λόγω παράβολο (των 3.000 ευρώ) στην περίπτωση των δημοτικών εκτάσεων;» είναι προσφορότερη η λύση  να κατατίθεται υπέρ του οικείου Δήμου, ακριβώς για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμψηφισμού στην ενδεχόμενη μελλοντική μίσθωση.