-->

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Τροπολογία για πάνω από 60 λατομεία εισήχθη στη Βουλή. Παράταση μέχρι την 31.12.2018.

Είναι γνωστό ότι πάνω από 60 λατομεία αδρανών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών λειτουργούν τα τελευταία (μέχρι και 6) χρόνια βάσει των διατάξεων των νόμων Ν.4001/2011 (άρθρου 183,  για τη διετία 2011-2013), 4203/2013 (άρθρου 17,  για την διετία 2013-2015) και 4351/2015 (άρθρου 22,  για την διετία 2013-2017) .

Για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων αυτών, μετά το τέλος του 2017,  απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Σκοπός της ρύθμισης είναι η αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας των εν λόγω λατομείων, επειδή συμπλήρωσαν τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ισχύος των αδειών ή μισθώσεών τους.

Τούτο διότι η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου επιτάσσει την μέγιστη δυνατή απόληψη/αξιοποίηση των κοιτασμάτων σε θέσεις, όπου έχει ήδη συντελεσθεί η επέμβαση στο περιβάλλον.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας νέου σχεδίου νόμου ("λατομικού"), προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα που αναδύθηκαν προϊόντος του χρόνου από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και να απλουστευθεί το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των λατομικών εν γένει ορυκτών.  Το σχέδιο αυτό επιλαμβάνεται όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των λατομείων, συνεπώς και των ανωτέρω. Εντούτοις, η ρύθμιση είναι απαραίτητη εφόσον το "λατομικό νομοσχέδιο" δεν έχει ψηφιστεί μέχρι 31.12.2017.
Η ρύθμιση έχει εισαχθεί σε τροπολογία με αρθ. 1409/44 (19.12.2017) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός του νομοσχεδίου με τίτλο "Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις" του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και έχει ως ακολούθως:

Η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4001/2011 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 17 του Ν. 4203/2013 (Α΄235) και 22 του Ν. 4351/2015 (Α΄164),  παρατείνεται έως 31.12.2018.


Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις 20.12.2017 και η ανωτέρω τροπολογία πήρε τον αριθμό άρθρου 58.

Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

[Πέτρος Τζεφέρης]