-->

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

RAW MATERIALS WEEK: 5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες (8.11.2017)


Για δεύτερη φορά φέτος, το 5ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες πλαισιώθηκε και από μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις, σχετικές με την αξιοποίηση των πρώτων υλών (εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση, υποκατάσταση, κλπ.).

Το σύνολο αυτό των εκδηλώσεων, που συνιστούσε τη δεύτερη Εβδομάδα Πρώτων Υλών (RAW MATERIALS WEEK), έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, από τις 6.11.2017 έως τις 10.11.2017. 

Το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι εδώ: http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2017_en 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα των τελευταίων εξελίξεων στους τομείς που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες.

Κρίσιμες Πρώτες Υλες. Μεταξύ άλλων αναγγέλθηκε επίσημα ο νέος κατάλογος των κρίσιμων πρώτων υλών. Υπενθυμίζεται ότι η δέσμευση για καθιέρωση καταλόγου «Κρίσιμων Πρώτων Υλών» (ΚΠΥ) υπήρχε από το 2008 με την Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες (RAW MATERIALS INITIATIVE), ενώ ο πρώτος κατάλογος ΚΠΥ δημοσιεύτηκε το 2011 και περιλάμβανε 14.
Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ενημερώνει τον κατάλογο τουλάχιστον ανά τριετία για να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της παραγωγής, της αγοράς και της τεχνολογίας. Δεύτερος κατάλογος δημοσιεύτηκε το 2014, με 20 πρώτες ύλες. Τρίτος κατάλογος δημοσιεύτηκε φέτος με 27 πρώτες ύλες, ενώ ακολουθήθηκε διαφορετική μεθοδολογία. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις κρίσιμες πρώτες ύλες: https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_el

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν αρκετές εισηγήσεις σχετικά με την ολοένα και αυξανόμενη σημασία των πρώτων υλών στην παγκόσμια οικονομία. Συγκεκριμένα, στα θέματα που παρουσιάστηκαν, δόθηκε έμφαση στο βαθμό εξάρτησης διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας από τις πρώτες ύλες.

Έγιναν ξεχωριστές αναλυτικές παρουσιάσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία, την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ειδικότερα τη παραγωγή φωτοβολταϊκών, την αμυντική και αεροπορική βιομηχανία, κλπ.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η σύνδεση που διαφάνηκε μεταξύ της κλιματικής πολιτικής, της κυκλικής οικονομίας και της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση της αγοράς και την εξασφάλιση της συνέχειας της αλυσίδας εφοδιασμού με πρώτες ύλες, με την προοπτική των δρομολογημένων διαφοροποιήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξής θέματα: 

Η σημασία των πρώτων υλών στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/materials_supply_bottleneck.pdf

 Πρώτες ύλες για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-reseach-reports/raw-materialseuropean-defense-industry  Παρουσιάσεις του συνεδρίου: 

Session I - Raw materials for low-carbon energy and mobility - Materials: a potential bottleneck to deployment of low-carbon technologies in the EU (2 MB

Session I - Raw materials for low-carbon energy and mobility - Key aspects of raw materials in the automotive sector (2 MB)

Session I - Raw materials for low-carbon energy and mobility - Enabling A Virtuous Cycle – high value recycling of photovoltaic panels – addressing a critical nexus of the energy transition and the raw materials strategy (1 MB)

Session I - Raw materials for low-carbon energy and mobility - Energy Transition and Demand for Raw Materials (825 KB)

Session II - Raw Materials for the defence and aerospace sectors - Raw materials for Europe's defence industry (1 MB)

Session II - Raw Materials for the defence and aerospace sectors - Risks of disruption of supply chains for military and aerospace industries (829 KB)

Session II - Raw Materials for the defence and aerospace sectors - Raw materials and sustainability for the aerospace and defence sector (604 KB)

Session II - Raw Materials for the defence and aerospace sectors - Metallurgical innovations and critical parts for the defence industry (2 MB)

Session III - Raw Materials in the construction sector - The construction industry: raw materials, circular economy and digitalisation (557 KB)

Session III - Raw Materials in the construction sector - Success factors for a circular economy model in the European Aggregates Industry (1 MB)

Session III - Raw Materials in the construction sector - The Public Authorities: a source of innovation for the construction sector (2 MB)

Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης