-->

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Βελτιστοποίηση της εξόρυξης: πως με κατάλληλο σχεδιασμό αποφεύγουμε την ατελή έκρηξη;

Μέρος των εγκαταστάσεων της Extraco SA για την παραγωγή των  Εκρηκτικών Γαλακτωμάτων (EM-EX)
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια της εξορυκτικής διαδικασίας είναι η ατελής έκρηξη των χρησιμοποιούμενων εκρηκτικών υλών. Με τον όρο ατελής έκρηξη νοείται ο εσφαλμένος χρόνος έναυσης, η μειωμένη ισχύς έκρηξης, ή/και η πλήρης αστοχία του γεμίσματος. 

Τα συμβάντα αυτά, που οφείλονται είτε στην ίδια την εκρηκτική ύλη είτε στα μέσα πυροδότησης αυτής, έχουν ως αποτέλεσμα η ενέργεια που εκλύεται κατά την έκρηξη να διαχέεται στον χώρο υπό την μορφή δονήσεων χωρίς να παράγεται επαρκές ωφέλιμο έργο.

Κατά συνέπεια, στην πλειονότητα των περιπτώσεων,η θραύση του πετρώματος είναι ανομοιόμορφη, ενώ λαμβάνει χώρα έκλυση τοξικών αερίων.

O κατάλογος των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από μία προβληματική ανατίναξη είναι μακροσκελής και δεν αφορά μόνο της οικονομικές πτυχές της διαδικασίας. Εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η χρήση εκρηκτικών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Η απόδοση όμως των εκρηκτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται. Ως εκ τούτου, η επίγνωση των αιτιών του φαινομένου είναι υψίστης σημασίας για την υψηλή αποδοτικότητα της εξορυκτικής διαδικασίας αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της. 

Ως απόρροια, λοιπόν, της σοβαρότητάς του, το εν λόγω ζήτημα έχει αποτελέσει αφορμή για τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας, από την οποία έχει καταδειχθεί ότι τρεις είναι οι βασικοί λόγοι ατελούς έκρηξης: α) η απευαισθητοποίηση της εκρηκτικής ύλης (desensitization) β) η συμπαθητική ενεργοποίηση (sympathetic detonation), και γ) η αστοχία του μέσου έναυσης. 

Στην παρούσα εργασία των στελεχών της εταιρείας Extraco SA (Παντελή Κοίλιαρη και Γιώργου Μπάντση) το οποίο δημοσιεύτηκε στο τελευταίο Newsletter της Extraco (Νο 24) και από εκεί το αναδημοσιεύουμε, οι τρεις αυτοί λόγοι αναλύονται και τεκμηριώνονται επαρκώς.

Επίσης εξηγείται γιατί και πώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση των εκρηκτικών, διαφορετικά είναι πολύ πιθανή η εμφάνιση των φαινομένων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, της απευαισθητοποίησης, της συμπαθητικής έναυσης, και του υδραυλικού πλήγματος.