-->

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Το θεσμικό Πλαίσιο για την αξιοποίηση της Γεωθερμίας ως καθαρής ενέργειας

Η γεωθερμία είναι μια ήπια, ανανεώσιμη και πράσινη πηγή ενέργειας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των Α.Π.Ε στην τελική ενεργειακή κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντούτοις, αν και το γεωλογικό υπόβαθρο της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε γεωθερμικούς πόρους, η γεωθερμία δεν αξιοποιείται μέχρι σήμερα σε ικανοποιητικό βαθμό.


Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, της νομικού κας Κ. Γαρεφαλάκη,  γίνεται αρχικά μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της γεωθερμίας, των δυνατοτήτων εκμετάλλευσής της καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που επιφέρει η χρήση της. Περαιτέρω, παρατίθενται στατιστικά δεδομένα για τις υφιστάμενες επενδύσεις αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας της Ελλάδας και την παραγόμενη εξ’ αυτών ενεργειακή ισχύ.

Εν συνεχεία, καταγράφεται και αναλύεται το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και εκμετάλλευση της γεωθερμίας. Ακολουθεί μια συγκριτική προσέγγιση με άλλα θεσμικά πλαίσια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρών που παράγουν και αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη γεωθερμική ενέργεια.

Από την ανάλυση των ανωτέρω εκτεθέντων αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της αναζήτησης του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης της γεωθερμίας ως Α.Π.Ε.

Η συσχέτιση των «μελανών» σημείων του νομικού πλαισίου με τη στασιμότητα των επενδύσεων οδηγεί σε προτάσεις βελτιστοποίησης και αναθεώρησης των υπαρχουσών διατάξεων. Απώτερος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξεύρεση ενός λειτουργικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ενίσχυση των επενδύσεων και τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού χρήσης της γεωθερμίας ως καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα.

Βέβαια, προαπαιτούμενο για όλες τις επιμέρους εξειδικευμένες δράσεις είναι η ύπαρξη ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης για την προώθηση της γεωθερμικής ενέργειας. Ο συγκερασμός των κοινωνικών αναγκών με τις δυνατότητες της επιστήμης στην παρούσα οικονομικοπολιτική συγκυρία αποτελεί τη χρυσή τομή για την ενεργειακή ανάπτυξη. Ιδίως η ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί ύψιστη κοινωνική επιταγή και της αναγκαιότητας για οικονομική ανάπτυξη θα επιφέρει την πολυπόθητη κοινωνική αποδοχή.

Σε κάθε περίπτωση ένα διαφανές, σαφές και συνεκτικό νομικό πλαίσιο θα συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης τόσο εκ μέρους των επενδυτών όσο και εκ μέρους της ίδιας της κοινωνίας. Οι συνθήκες των καιρών επιβάλλουν ευέλικτες δομές και ένα ασφαλές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα παρέχει τα εχέγγυα σε ένα υποψήφιο επενδυτή και παράλληλα θα διασφαλίζει την προστασία του δημοσίου αγαθού του γεωθερμικού δυναμικού.

[Κ. Γαρεφαλάκη, Π. Τζεφέρης]