-->

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Aξιολόγηση της οδηγίας 92/104 περί ελάχιστων προδιαγραφών Υ&Α στις επιφανειακές και υπόγειες εξορυκτικές εργασίες

Η αξιολόγηση αυτή, εντάχθηκε σε μια γενικότερη αξιολογηση που είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο  Υ&Α. Περιλαμβάνει την οδηγία πλαίσιο (frame directive) 89/391/EEC
και 23 μεμονωμένες οδηγίες, είτε οδηγίες βάσης (προσανατολισμένες σε γενικούς στόχους), είτε οδηγίες εξειδικευμένου αντικειμένου.

Ο σκοπός είναι να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις, να εντοπιστούν δυνατά και αδύνατα σημεία που επηρεάζουνθετικά και αρνητικά αντίστοιχα την Υ&Α στην Ε.Ε. και να προταθούν βελτιώσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μείωση γραφειοκρατικώνβαρών (regulation fitness).

Το κανονιστικό πλαίσιο αξιολογείται από ειδικούς μελετητές σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνδέσμους από όλα τα κράτη μέλη και την Advisory Committee of Safety and Health της Commission (τριμερές γνωμοδοτικό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπων εργοδοτών, εργαζομένων και αρμόδιων υπουργείων, στο οποίο μετέχει και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων).

Ειδικότερα, η αξιολόγηση της οδηγίας 92/104 για τη δραστηριότητα σε μεταλλεία/λατομεία, ανέδειξε τα εξής ζητήματα:
 • Η οδηγία 92/104 είναι γενικού περιεχομένου, που περιγράφει τις υποχρεώσεις του εργοδότη να διατηρεί ασφαλές και υγιειντο περιβάλλον εργασίας. Τα περισσότερα κράτη μέλη, όχι μόνο έχουν ενσωματώσει την οδηγία, αλλά έχουν εκδώσει αναλυτικότερες διατάξεις ασφάλειας, ιδιαίτερα με εξειδικεύσεις σε συνθήκες, φάσεις και είδη εργασίας. Αυτό, παράλληλα αποτελεί και μειονέκτημα γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές αναλυτικότερων προσεγγίσεων  μεταξύ κρατών μελών
 • „„Λόγω της γενικότητάς της, η οδηγία ταιριάζει και στη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ασφάλεια. Αγκαλιάζει το 82% των εργαζομένων στον κλάδο, που μεταφράζεται σε 670.000 εργαζόμενους „„ Και εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα της ανακρίβειας, της μη τήρησης ή της διαφοροποίησης στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων μεταξύ κρατών μελών
 • „ Ο δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων στην εξορυκτική δραστηριότητα, είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου
 • „„ Δεν παρατηρούνται αλληλεπικαλύψεις, ασυνέχειες και προβλήματα συνάφειας με άλλες οδηγίες
 • Το “Standard Working Party of Extractive Industry” της Advisory Committee of Safety and Health, επιπρόσθετα επισημαίνει:„„ "Οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας 92/104 θα επιφέρει σημαντικές αλυσιδωτές αλλαγές στα εθνικά δίκαια με μεγάλο κόστος και αμφίβολο αποτέλεσμα".
Προτείνονται βελτιώσεις:
 • Καλύτερα στατιστικά στοιχεία, ανάλυση ατυχημάτων ή παραγόντων που επηρεάζουν την Y&A των εργαζομένων, επεξεργασία βελτιωτικών προτάσεων, δημιουργία οδηγιών καλών πρακτικών, διάδοση και ανταλλαγή εμπειριών
 • Ενίσχυση της εκπαίδευσης υπευθύνων Υ&Α
 • Βελτιώσεις στο θέμα «Safer by Design», στην προτυποίηση, στα standards των μηχανημάτων και του εξοπλισμού (CEN / TC 151).
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων μέσω της European Innovation Partnership με νεωτερισμούς σε τεχνολογίες και μεθόδους εργασίας που θα δίνουν λύσεις σε θέματα Υ&Α
 • Θέσπιση βραβεύσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό, για καλές πρακτικές καιαποτελέσματα σε Υ&Α
 • Το υπάρχον πρότυπο OSHA 18001 είναι επαρκές. 
 • Έμφαση στην αύξηση της . ευαισθητοποίησης του προσωπικού στα θέματα Υ&Α καιστην απόκτηση αντίστοιχης κουλτούρας, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
[Επιμέλεια Π.Τζεφέρης]