-->

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις Ρυθμιστικού Πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης», να θέσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε δημόσια διαβούλευση, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενο.

Συγκεκριμένα:
  • Συλλογή δασικής νομοθεσίας
  • Ταξινόμηση – Ειδικές συλλογές νομοθεσίας σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή βάσει ομαδοποίησης των διατάξεων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Δασικής Νομοθεσίας
  • Ανάπτυξη λογισμικού αναζήτησης και παρουσίασης
  • Αξιολόγηση των Διατάξεων και Διάγνωση αναγκών (Έκθεση Αξιολόγησης) 
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ - Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών επιπτώσεων [Π4.1 (α &β)]
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ - Προτάσεις εφαρμογής [Π4.2]
(Σημειώνεται ότι η διατύπωση των προτάσεων ρυθμιστικού πλαισίου, που αφορούν στις υπο κωδικοποίηση διατάξεις έγινε με βάση τις προδιαγραφές και τους νομοτεχνικούς κανόνες, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης [ν.3133/2003ΦΕΚ 85/Α] και με βάση τις διατάξεις του ν. 4048/2012 "Ρυθμιστική Διακυβέρνηση, Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης" [ΦΕΚ34/Α])

Η διενέργεια διαβούλευσης επί των προτάσεων βελτίωσης, επί της ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων και επί των προτάσεων εφαρμογής ολοκληρώνεται στις 6/7/2016.

Ενημερώνουμε ότι τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο http://www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και να υποβάλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας.

Επισημαίνεται, ότι στην επόμενη φάση του έργου, θα διενεργηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου Κώδικα και της Αιτιολογικής Έκθεσης του Σχεδίου Νόμου.

Η δυνατότητα για την υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεών, θα διαρκέσει μέχρι τις 6/7/2016.