-->

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο(ΗΠΜ): ante portas;


To  Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)  παρουσιάστηκε σε πρόσφατη ημερίδα που έγινε στο ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την  αρμόδια για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ με πρωτοβουλία της Γεν. Γραμματέως κας Χ. Μπαριτάκη και βασικό εισηγητή τον κ. Αλ.Κουλίδη.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 1 Ιουνίου 2016 και πέραν του Α. Κουλίδη, συμπληρώθηκε με παρουσίαση του ΗΠΜ (εγχειριδίου χρήσης) εκ μέρους της Draxis Περιβαλλοντική ΑΕ, από τον κ. Π. Πεκάκη. Την παρακολούθησαν στελέχη του ΥΠΕΝ και άλλων Υπουργείων και όλων των Δι.Πε.Χω.Σ των ΑΔ της Χώρας.
Το ΗΠΜ αποτελείται από ένα οργανωμένο σύνολο εξοπλισμού, λογισμικού, διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών που αποσκοπεί στη μετάβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.
Το ΗΠΜ έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα από τα πρώτα πλήρως διαδικτυακά συστήματα παραγωγής αδειοδοτικών πράξεων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, δείχνοντας το δρόμο και σε άλλες ανάλογες προσπάθειες.
Η λειτουργία του έχει τη δυνατότητα να πετύχει ταυτόχρονα την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος και την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Επιπλέον, το ΗΠΜ έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θεσμικό πλαίσιο του ΗΠΜ
  • Άρθρο 18 Ν.4014/2011 (Α΄ 209) «Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης»
  • Κ.Υ.Α. 30651/2014 (Β΄ 1817) «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου […]»
  • Προβλέψεις για χρήση του ΗΠΜ στα άρθρα 4 έως και 7 της Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄ […], καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
Η διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ θα είναι προσβάσιμη από όλους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eprm.ypeka.gr. 

Στη διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ η δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (φ.ε.κ. Β΄ 1301/2012).

Ελπίζουμε σύντομα να ξεπεραστούν τα κατεξοχήν διαδικαστικά ζητήματα που υφίστανται και να τεθεί το ΗΠΜ σε δοκιμαστική λειτουργία.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]