-->

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ε-παράβολο: Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών


Tα διαθέσιμα παράβολα της «ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών» που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή του e-Παραβόλου από τις 11.12.2015 ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης
 • Άδεια εγκατάστασης του Ν. 3982/2011
 • Υπεύθυνη Δήλωση μετά από διακοπή λειτουργίας 
 • Άδεια εγκατάστασης μετά από διακοπή λειτουργίας 
 • Άδεια λειτουργίας μετά από διακοπή λειτουργίας 
 • Καταγγελία
 • Προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση 
 • Αδεια λειτουργίας του Ν. 3982/2011
 • Τροποποίηση Άδειας 
 • Άδεια Λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεις  εντός Λατ. Μαρμ. & Βιομηχ. Ορυκτών 
 • Παράταση συναίνεσης ερευν. εργασιων σε δημ. λατομ. 
 • Οριοθέτηση μεταλλείου 
 • Άδεια Εγκατ. Η/Μ εντός Λατομ. Μαρμ./Βιομηχ. Ορυκτών 
 • Άδεια εγκατ/σης σταθμού παραγωγής ηλεκτ.ενέργειας 
 • Εγκρίσεις, Θεωρήσεις/Τροποποιήσεις Χορηγήσεις Αδειών 
 • Έκδοση λοιπών αποφάσεων/παράβολα επί αιτήσεων 
 • Άδεια λειτ.σταθμού ηλεκ/γής(από συμβατικά καύσιμα)
 • Άδεια εγκατ. σταθμ. ηλεκτ/γής (από συμβατ. καύσιμα)

 • Με τη χρήση ηλεκτρονικών παραβόλων θα διενεργούνται στο εξής οι συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, και έτσι ελπίζουμε να περιοριστεί έστω και ελάχιστα η ταλαιπωρία για την αγορά και τη χρήση των παραβόλων από πολίτες και επιχειρήσεις.

  Υπ. Αποφ. «Οροι και διαδιακασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου"


  Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)

  Αφού έχετε  εκδώσει και πληρώσει το e-παράβολο, στη συνέχεια το καταθέτετε στον Φορέα. Γίνεται ταυτοποίηση του μοναδικού κωδικού αριθμού του παραβόλου και στη συνέχεια ο υπάλληλος του Φορέα δεσμεύει το e-παράβολο προς χρήση. Μερικοί Φορείς ζητούν την προσκόμιση της έντυπης εκτύπωσης του παραβόλου.

  Οδηγίες Εκδοσης e-παραβόλου

  Ειδικότερα για το ΥΠΕΝ/Γεν. Γραμματεία Ε & ΟΠΥ  και τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, στην ανωτέρω εφαρμογή έχουν περιληφθεί ΟΛΑ τα υφιστάμενα παράβολα που κατατίθενται στην υπηρεσία και που θεσπίστηκαν κυρίως από την ΚΥΑ αριθμ. 1264/19.01.2012(ΦEK 230 Β 2012) Τροποποίηση της αριθ.Δ7/19488/22−8−2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1986/Β/7−9−2011), όπως τροποποίησε την Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1228/Β/11−8−2004) των Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία»

  Αντίστοιχα πρέπει να πράξουν και οι περιφερειακές υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες κλπ) καθώς και οι Επιθεωρήσεις Περιβάλλοντος -Μεταλλείων με τα δικά τους παράβολα υπέρ του δημοσίου.

  [του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]