-->

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Πέτρου Τζεφέρη: Λατομεία εντός και εκτός Λατομικών Περιοχών (ΛΠ)

[του Πέτρου Τζεφέρη][by Tzeferis Peter]


Η άποψή μας ως προς το ζήτημα της τακτικής λατομικής λειτουργίας, γνωστή εδώ και χρόνια άλλωστε, είναι ότι αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε λατομεία που χωροθετούνται εντός του συστήματος λατομικών περιοχών  (ΛΠ) και ότι η λειτουργία λατομείων εκτός λατομικών περιοχών δεν είναι καταρχήν επιτρεπτή, πλην των εξαιρέσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1428/1984 όπως ισχύει (βλ. ΝΣΚ 428/98 και ΣτΕ 4726/1995 και Γνωμ. ΝΣΚ 150-2000).

Λατομεία αδρανών μόνο μέσα σε λατομικές περιοχές!

Οι Λ.Π. αποτελούν το θεσμικό εργαλείο της χωροθέτησης και του βιώσιμου σχεδιασμού των αδρανών υλικών από πρωτογενείς πρώτες ύλες, καθώς οι αποφάσεις καθορισμού τους αποτελούν στο σύνολό τους ένα "ειδικό χωροταξικό" που σχετίζεται με τη λατομική δραστηριότητα.

Η ένταξη των λατομείων σε λατομικές περιοχές αποτελεί βασική και διαχρονική πολιτική για την ορθολογική αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών στον τομέα των αδρανών/δομικών υλικών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς μια σειρά από λόγους και προβλήματα που έχουν αναφερθεί με άρθρα σε άλλες θέσεις, δεν έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα την ένταξη όλων των λατομείων εντός ΛΠ.

Η χωροθέτηση των λατομείων αδρανών

Με πρωτοβουλία υπηρεσίας του Υπ. Περιβάλλοντος (τότε ΥΠΕΚΑ), οι Λατομικές περιοχές της Χώρας καταγράφτηκαν εντός του 2014 και μάλιστα  τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν σε συνέδριο.

Οι Λατομικές Περιοχές της Χώρας

Σύμφωνα με την ως άνω εργασία καταγράφτηκαν  127 ενεργοποιημένες ΛΠ και  174 θέσεις λατομείων  ή έστω λατομείων που έχει εγκριθεί η μίσθωση εντός αυτών (ανεξαρτήτως αν έχουν δραστηριοποιηθεί η όχι).

Η συνέχεια του έργου είναι η καταγραφή και των λατομείων εκτός λατομικών περιοχών, βάσει των εξαιρέσεων της κείμενης νομοθεσίας, η συσχέτιση της παραγωγής εντός και εκτός και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Πράγματι, σε μια διερεύνηση που έγινε με τη χρήση των καταγεγραμμένων στοιχείων στην βάση latomet.gr καθώς και των Δελτίων δραστηριότητας και απραξίας που υποβλήθηκαν για το έτος 2014 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Το έτος 2014 υποβλήθηκαν μόλις 156 δελτία δραστηριότητας και 26 δελτία απραξίας των οποίων η επεξεργασία κατέγραψε 113 δελτία που αφορούσαν λατομεία εντός λατομικών περιοχών και 43 δελτία που αφορούσαν λατομεία εκτός λατομικών περιοχών (έργα και λοιπές εξαιρέσεις παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1428/1984).

Από την επεξεργασία και σύγκριση με τα στοιχεία των δελτίων ως προς την ετήσια παραγωγή, συμπεραίνεται ότι στο σύνολο της ετήσιας παραγωγής ασβεστολιθικών αδρανών η συμμετοχή των λατομείων εντός ΛΠ είναι περίπου 69%.

Δυστυχώς το ανωτέρω συμπέρασμα, παρότι προς την σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα που οφείλεται σε αύξηση της δημιουργίας ΛΠ και την ένταξη λατομείων εντός αυτών. (εντός του 2014 δεν θεσμοθετήθηκε ουδεμία νέα ΛΠ για την "φιλοξενία" λατομείων αδρανών). Αλλωστε από τις 174 θέσεις που καταγράφτηκαν ως "ενεργές λατομικές θέσεις εντός ΛΠ" το 2014 είχαμε μόλις 113 δελτία δραστηριότητας που αφορούσαν τις ΛΠ.    

Οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση η οποία έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά και τη δημιουργία εργοταξιακών λατομείων που προορίζονται κυρίως για δανειοθάμους έργων και  που σε άλλες εποχές αποτελούσαν την πλειοψηφία.