-->

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Ποιές υπηρεσίες αδειοδοτούν και ποιές ελέγχουν τα λατομεία αδρανών υλικών στην Ελλάδα


[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Τόσο η διαδικασία Καθορισμού Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) όσο και η κατεξοχήν διαδικασία αδειοδότησης των λατομείων αδρανών, αποτελούν πλήρως αποκεντρωμένες διαδικασίες, οι οποίες σύμφωνα με την λατομική νομοθεσία (άρθρα 6,8 και 9 του Ν.1428/84 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2115/93 και ισχύει) αλλά και τον Ν.3852/2010, έχουν ανατεθεί στην οικεία Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αναλόγως του κατά περίπτωση υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου επί του οποίου πραγματοποιείται η αδειοδότηση, αν είναι επί δημοσίου χώρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (κρατική Περιφέρεια πριν τον Ν.3852), αν είναι επί ιδιωτικού (ή/και δημοτικού) στην αιρετή Περιφέρεια (Νομ. Αυτοδιοίκηση πριν τον Ν.3852).

Μάλιστα στα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, η σύμβαση μίσθωσης που καταρτίζεται επέχει και θέση άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του Ν. 2115/93.

Αντιστοίχως, από τις ως άνω υπηρεσίες εκδίδονται επίσης οι διαπιστωτικές πράξεις και οι τελικές άδειες εκμεταλλεύσεως αναλόγως του ιδιοκτησιακού και στην περίπτωση παράτασης λειτουργίας λατομείων αδρανών πέραν της 30ετίας κατά το άρθρο 183 του ν.4001/2011 και άρθρο 17 ν. 4203 /2013, όπως ισχύουν. 

Αν πρόκειται για λειτουργία λατομείου  με σκοπό την αποκατάσταση (Ν. 2837/2000, ΦΕΚ178/Α/3-8-2000, άρθρο 7  καθώς και περιπτώσεις του άρθρου 183 παρ. 3 του ν.4001/2011)) η αδειοδότηση αποτελεί επίσης αρμοδιότητα των υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι υπηρεσίες της οποίας (Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού) εκδίδουν τις σχετικές εγκρίσεις αδειοδότησης (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, σύμβαση κλπ).

Σε κάθε άλλη περίπτωση ειδικής αδειοδότησης (πχ. με σκοπό την ανάπλαση του δασικού περιβάλλοντος κλπ) που διενεργείται με νομοθεσία πέραν της λατομικής, έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις των διατάξεων  που σχετίζονται με την ειδικότερη αυτή νομοθεσία. 

Συνεπώς η «σύννομη» ή όχι λειτουργία των λατομείων είναι αντικείμενο αφενός της υπηρεσίας που τα αδειοδοτεί (τήρησης των σχετικών αδειών και συμβάσεων) και αφετέρου των ελεγκτικών φορέων που τα εποπτεύουν (κείμενη νομοθεσία τεχνικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ασφαλείας, περιβάλλοντος, ΚΛΜΕ κλπ).

Ο έλεγχος των λατομείων (ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ασφάλεια εργαζομένων, εφαρμογή τεχνικών μελετών, διενέργεια παράνομης εκμετάλλευσης, τήρηση περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ κλπ) γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, ήτοι :  την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και Μεταλλείων (παλαιότερα ως διακριτές υπηρεσίες και μετά το ΠΔ 100 (ΦΕΚ Α 167/2014) ως Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, την αρμόδια Δασική Υπηρεσία προκειμένου περί δασικών εκτάσεων και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Ειδικώς, για τα θέματα τήρησης των Αποφάσεων Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) και γενικότερα αποκατάστασης του περιβάλλοντος των λειτουργούντων λατομείων και διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων, ο έλεγχος, ασκείται από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 4014/2011.