-->

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Νέος πρόεδρος στον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)


«Βασικό άξονα δράσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) αλλά και των μελών του, αποτελεί η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας στα πλαίσια που ορίζουν οι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή η ισορροπία μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων» δήλωσε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος πρόεδρος ΣΜΕ, Αθανάσιος Κεφάλας.

«Οι δύσκολες εποχές κρύβουν και ευκαιρίες» είπε ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι «ο ΣΜΕ και οι επιχειρήσεις -μέλη του θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική οικονομία».Ο κλάδος έχει σαφή αναπτυξιακά πλεονεκτήματα και οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν το 80% της παραγωγικής εξορυκτικής δραστηριότητας της χώρας και το 100% της μεταλλουργικής αξιοποίησης σημαντικών μεταλλευμάτων.

Ο κλάδος της εξορυκτικής – μεταλλουργικής βιομηχανίας απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 120.000 άτομα περίπου, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη στήριξη της εγχώριας και ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς και της εθνικής οικονομίας, με σημαντικές εξαγωγές και με ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

Τα τελευταία 6 χρόνια της κρίσης (2009-2014), ο εξορυκτικός κλάδος ήταν ο μόνος κλάδος που διατήρησε τις θέσεις εργασίας και τις παραγωγικές του δομές αλώβητες

Η εξορυκτική βιομηχανία, αθροιστικά τα έτη από 2009 έως 2014, μέσα στη δίνη της κρίσης, έχει ένα συνολικό κύκλο εργασιών για όλη την εξαετία, περί τα 15 δισ. ευρώ και εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 10 δις ευρώ.Στο ίδιο διάστημα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που υπερβαίνουν τα 100.000.000 ευρώ
Επίσης, στην εφταετία 2009-2014, έχει πραγματοποιήσει συνολικές επενδύσεις σε νέα έργα, νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ή αξιοποίησης παραπροϊόντων που υπερβαίνουν τα 2 δις ενώ για προστασία περιβάλλοντος και αποκαταστάσεις περιβάλλοντος-τοπίου, τα 100.000.000 ευρώ

Οι ελληνικοί ορυκτοί πόροι συντίθεται από μεγάλη ποικιλία ορυκτών, με πολλές και σημαντικές χρήσεις στη βιομηχανία και στη καθημερινή ζωή και να τονίσουμε ότι για πολλά από αυτά τα ορυκτά διενεργείται στη χώρα μας παραγωγή παγκόσμιας κλίμακας και μεγέθους.

Ο κ. Κεφάλας δήλωσε ότι στις προτεραιότητες του είναι μεταξύ άλλων:
  • Η πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ), µε έκδοση των απαραίτητων νομοθετημάτων που θα περιλαμβάνουν και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
  •  Η ενσωμάτωση µε οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ σε όλες τις επιµέρους πολιτικές και σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζονται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος
  • Η ανάληψη πρωτοβουλίας από κοινού με την πολιτεία, για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, αναφορικά µε τη σημασία της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Εθνική Οικονομία.
«Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης εάν ξεπεραστούν τα σημερινά εμπόδια και προσελκυσθούν νέες επενδύσεις. Άνετα, η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ, μπορεί να ξεπεράσει τη σημερινή της συνεισφορά που ανέρχεται στο 4%», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου, αποτελεί κατά το νέο πρόεδρο, η αποτελεσματική αδειοδότηση νέων έργων ή επεκτάσεων υπαρχόντων και η ασφάλεια δικαίου που πρέπει να διέπει τις αποφάσεις της πολιτείας.

Το νέο Δ.Σ., εκτός από τον κ. Κεφάλα, απαρτίζουν οι Ασημακόπουλος Κ., Αποστολόπουλος Γ., Αποστολόπουλος Θ., Βετούλας Π., Κατσιφός Α., Κωσταντινίδης Μ., Λάμπος Β., Μαρκόπουλος Γ., Νικολακάκος Π., Πολυχρονόπουλος Λ., Σάλτας Κ. και Φαίδρος Ε.