-->

Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Mining and Metallurgical Waste Management in Greece

The mining and metallurgical wastes come from the survey or prospecting or mining and processing of solid, liquid and gaseous deposits, which due to their high content of heavy metals and other hazardous substances constitute a potential hazard and may cause irreversible environmental damage.

The major accidents that occurred in Europe and the environmental and economic devastation of local communities convinced the European Commission to introduce EU-wide regulations, such as Directive 2006/21/EC and numerous other decisions in order to prevent similar events in the future and to succeed in creating an effective management of mining wastes.

Baia Mare (2000)

The National Law Directive was incorporated by Act no 39624/2209/E103 with JMD (GG 2076v/25-09-2009) and includes the provisions of Directive 2006/21/EC on the management of wastes from extractive industries, given the current status of mining activities in Greece.


The impact on air quality is affected by the emissions of particulate matter, gases and heavy metals coupled with solid wastes from the mining activity itself by the composition of deposits in infertile (sterile) materials.

Standard practice in Greece is the placement of solid wastes in obsolete arcades when it comes to underground workings, or in obsolete outdoor farms or grades within the mining or quarry area.

The stages tips should have been properly compressed, a small gradient height and slope and a large deck width should be adopted, slightly inclined gradient slope, with coverage of the floors of the levels with soil and finally planting material and floor slopes should be placed so as to prevent landslides and contact of the mineral tips with atmospheric oxygen which causes acid runoff (effluents of mining holdings). Acid runoff can also be created by the presence of an aquifer within the deposits.
The Special Environmental Inspectorate Agency, under the aegis of the Special Secretariat, within its competence and in accordance with Article 17 of that Directive which requires the authority to inspect any waste facility even before the commencement of deposition operations, carried out inspections in mining and metallurgical enterprises in Chalkidiki, Euboea, Boeotia, e.t.c.

Θεσμικό Πλαίσιο για τα Εξορυκτικά Απόβλητα
  • Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β`/25.9.2009) Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006.
  • Έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ κείμενο εγγράφου αναφοράς: «Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας». Στα σχετικά εγχειρίδια BREF (εγχειρίδια αναφοράς για τις Βέλτιστες διαθέσιμες Τεχνικές για τη διαχείριση τελμάτων και στείρων εκμετάλλευσης) περιγράφονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΤ), όσον αφορά στη διαχείριση των στείρων εξόρυξης και των αποβλήτων κατεργασίας (τελμάτων) που παράγονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες. 
  • Εκθέσεις:
  1. Πρώτη Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, 2012
  2. Απογραφή Εγκαταστάσεων Εξορυκτικών Αποβλήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ