-->

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Το ιστορικό του γεωθερμικού πεδίου Λέσβου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ενθαρρυντικά ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και το γεγονός ότι στη Λέσβο υπήρχε η αναγκαία κοινωνική συναίνεση, η οποία υφίσταται θετικότατη μέχρι και σήμερα, η ΔΕΗ προχώρησε στο σχεδιασμό του πρώτου Γεωθερμοηλεκτρικού Έργου Λέσβου για ηλεκτρική παραγωγή ισχύος 8MW.
Η ΔΕΗ, ήδη από το 1972, έχει αναπτύξει μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων για το γεωθερμικό πεδίο Λέσβου (28 ερευνητικές γεωτρήσεις, γεωλογικές, νεοτεκτονικές, υδρογεωλογικές, γεωχημικές, γεωφυσικές και γεωθερμικές έρευνες κλπ). Το αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας ήταν να εντοπισθούν τελικά ελπιδοφόρες περιοχές για περαιτέρω βαθιά γεωτρητική έρευνα και ανάπτυξη.

Η ΔΕΗ αιτήθηκε από το τότε ΥΒΕΤ την ανάθεση του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού υψηλής θερμοκρασίας της Νήσου Λέσβου, το οποίο και έλαβε το 1986. Συγκεκριμένα, με Αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ) και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΥΕΦΠ), το Ελληνικό Δημόσιο είχε εκμισθώσει στη ΔΕΗ ΑΕ το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού υψηλής θερμοκρασίας της νήσου Λέσβου (Φ.29.13/οικ.10021/17.07.1986 απόφαση ΥΒΕΤ, ΦΕΚΒ΄663/02.10.1986).

Στη συνέχεια όμως, η ατυχής κατάληξη του εγχειρήματος της Μήλου και η σχετική απαγόρευση από το ΥΒΕΤ, ανάγκασαν τη ΔΕΗ να διακόψει προσωρινά τις περαιτέρω προσπάθειες.

Θέσεις υλοποιημένων ερευνητικών γεωτρήσεων
από τη ΔΕΗ στην περιοχή της Στύψης Λέσβου
Η ΔΕΗ συνέχισε τις εξειδικευμένες μελέτες και κατά τη διετία 1999 – 2000 προχώρησε στη διάνοιξη των τριών πρώτων γεωθερμικών γεωτρήσεων στη Λέσβο (θέσεις ΣΤΕ1, ΣΤΕ2 και ΑΡΕ1). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ενθαρρυντικά ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και το γεγονός ότι στη Λέσβο υπήρχε η αναγκαία κοινωνική συναίνεση, η οποία υφίσταται θετικότατη μέχρι και σήμερα, η ΔΕΗ προχώρησε στο σχεδιασμό του πρώτου Γεωθερμοηλεκτρικού Έργου Λέσβου για ηλεκτρική παραγωγή ισχύος 8MW. Η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2001, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία PB Power από τη Νέα Ζηλανδία. Το Φεβρουάριο του 2001, υποβλήθηκε αίτηση στη ΡΑΕ και στο ΥΠ.ΑΝ. για την έκδοση της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχείρηση έλαβε το Μάρτιο του 2003 τη σχετική Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Γ/Θ πεδίο της Λέσβου για ισχύ 8 MW.

Ακολούθησε σειρά γεωθερμικών ερευνών (Γεωφυσικές διασκοπήσεις MT – TDEM της περιοχής Στύψης – Αργένου, εντοπισμός και καταγραφή του κυρίου ρήγματος της Πέτρας, βαρυτομετρική έρευνα στις στενές περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος) με βάση τα αποτελέσματα των οποίων αποφασίστηκε η ανόρυξης βαθιάς ερευνητικής γεώτρησης στην περιοχή της Στύψης. Η γεώτρηση αυτή (Σ1) έφτασε σε βάθος 1410 m και ολοκληρώθηκε το 2008.

Οι θερμοκρασίες που μετρήθηκαν δεν ήταν οι αναμενόμενες, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της φωτο. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στην εκτίμηση ότι θερμοκρασίες της τάξης των 140°C αναμένονται σε βάθος περίπου 2500 m. Αξιολογώντας τα συνολικά αποτελέσματα της Σ1 (θερμοκρασία, χημισμός ρευστών) θεωρήθηκε ότι η ανόρυξη βαθύτερης γεώτρησης στο συγκεκριμένο σημείο πιθανότατα δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Εν τω μεταξύ προχώρησε η διαδικασία μεταβίβασης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στη νήσο Λέσβο από τη Δ.Ε.Η Α.Ε στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», με την απόφαση Υφυπουργού ΠΕΚΑ Δ9/Δ/Φ163/ 1465/ 208/ 25.01.2011 και εν συνεχεία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ την 12.4.2011.

Μετά από αξιολόγηση των μέχρι τότε γεωτρητικών αποτελεσμάτων αποφασίστηκε από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, να υποβληθεί νέο ερευνητικό πρόγραμμα διάνοιξης νέων γεωτρήσεων σε συγκεκριμένες θέσεις.

Το πρόγραμμα αυτό παρότι καθυστέρησαν σημαντικά οι σχετικές εγκρίσεις (ΑΕΠΟ, Τεχνική Έκθεση Ερευνών, Κανονισμοί ασφαλείας κλπ) βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη να έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Σταθμός Παραγωγής 8ΜW.

[επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης]