-->

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Γεωθερμική έρευνα στα Βουνάλια Μήλου για ηλεκτροπαραγωγή και αφαλάτωση

Χάρτης Μήλου - Τοποθεσία γεωθερμικού πεδίου
στην περιοχή Βουνάλια της Μήλου
Τη διετία 2001-02 και στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Έργου MIDES, ανορύχθηκαν στην περιοχή "Βουνάλια" της Μήλου 10 γεωτρήσεις μικρού βάθους (63-184 m), οι οποίες εντόπισαν νερά θερμοκρασίας 50-99°C. Οι γεωτρήσεις εντοπίζονται στις ρυολιθικές - περλιτικές λάβες των Βουναλίων, που αποτελούν το νεότερο ηφαιστειακό σχηματισμό της Μήλου (ηλικίας 80.000 ετών) και ο οποίος είναι καλά διαρρηγμένος.

Από τις γεωτρήσεις αυτές, εκείνες που είχαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και βρίσκονταν κοντά στην ακτή θεωρήθηκαν γεωτρήσεις επανεισαγωγής, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παραγωγικές. Οι δύο περισσότερο παραγωγικές γεωτρήσεις, βάθους 85 και 89 m, παρήγαγαν νερά θερμοκρασίας 98,5 και 97°C με παροχή 100 m3/h. Το γεωθερμικό νερό είναι εξίσου ή και πιο αλμυρό από το θαλασσινό νερό. Η γεωθερμική έρευνα στα Βουνάλια εντόπισε έναν υδροφορέα υψηλής διαπερατότητας μέσα στις περλιτικές λάβες και τα λαχάρ, που εκτείνεται από την ακτή μέχρι πάνω από 1 km στο εσωτερικό του νησιού και του οποίου το πάχος κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 m. Θερμοκρασίες των 40-60°C σημειώνονται σε μια ζώνη 0-500 m από την ακτή, με εμφανή θερμοκρασιακή αναστροφή στο εσωτερικό των γεωτρήσεων. Σε απόσταση περίπου 1 km από την ακτή, οι θερμοκρασίες στον υδροφορέα φτάνουν τους 80-100°C. Οι γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν μπορούν να παράγουν 400 m3/h νερού θερμοκρασίας 85-99°C.
Στα πλαίσια του Έργου MIDES σχεδιάσθηκε η δυνατότητα παραγωγής:
(α) ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα δυαδικού κύκλου (κύκλος ORC) ισχύος 470 kWe και
(β) 75 m3/h αφαλατωμένου θαλασσινού νερού από μονάδα αφαλάτωσης MED (Multi-Effect Distillation), χρησιμοποιώντας τα νερά των γεωτρήσεων θερμοκρασίας 85-99°C.
H παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δυαδικό κύκλο χρησιμοποιώντας νερά χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών ήταν μια καλή ευκαιρία για να ξεπεραστούν κάποιοι φόβοι και προκαταλήψεις και παράλληλα θα υπήρχε και η κοινωνική αποδοχή, αφού δεν θα γινόταν χρήση των γεωθερμικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας, που είχαν θορυβήσει τους κατοίκους του νησιού. Η δυνατότητα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο τον βασικό παράγοντα της κοινωνικής αποδοχής.
H εφαρμογή μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στη Μήλο και ειδικότερα στην περιοχή Βουνάλια, μελετάται επίσης και στην παραπάνω ανεξάρτητη διπλωματική εργασία.  Μάλιστα, οι απαιτήσεις της μονάδας αυτής σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια εξασφαλίζονται πλήρως από το γεωθερμικό και το αιολικό δυναμικό της περιοχής.

Δυστυχώς, παρά την προκαταρκτική γεωθερμική έρευνα, την εκτέλεση των γεωτρήσεων και τον αρχικό σχεδιασμό από το  MIDES, το Έργο δεν ολοκληρώθηκε.

Πρόσφατα, προτάθηκε από το ΚΑΠΕ   εγκατάσταση  μονάδας ΣΗΘ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας) στα Βουνάλια με αναθεώρηση της προαναφερθείσας μηχανολογικής μελέτης και με ενσωμάτωση δικτύου τηλεθέρμανσης στον αρχικό σχεδιασμό. Αυτή η αναθεωρημένη πρόταση για "Χρήση γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στη Ν. Μήλο" μαζί με τα σχετικά οικονομο-τεχνικά στοιχεία παρουσιάστηκε από τον Δρ. Κ. Καρύτσα στο Εθνικό Συνέδριο "Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή", που διοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου GEOELEC, στις 20 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα:

Χρήση γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στη Ν. Μήλο