-->

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Minerals4EU,minerals for your life!


Στο πλαίσιο του «Minerals4EU» 31 Ευρωπαίοι εταίροι μοιράζονται τις γνώσεις τους για να κάνουν την Ευρώπη παγκόσμιο πρωτοποριακό κέντρο πληροφόρησης ορυκτών πόρων. 

Το  πρόγραμμα «Minerals4EU», βασιζόμενο στις εισηγήσεις του EU Raw Materials Initiative, συμβάλλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις ορυκτές πρώτες ύλες (EIP RM) και αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχή εφαρμογή μερικών από τις κύριες πολιτικές  του EU 2020.Η γεωλογία στην Ευρώπη ποικίλλει σημαντικά με αποτέλεσμα η ήπειρος να διαθέτει ένα πλούσιο κληροδότημα διαφόρων ειδών οικονομικά εκμεταλλεύσιμων ορυκτών. Ιστορικά, η οικονομική ανάπτυξη μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών έχει κτιστεί από τους ορυκτούς πόρους που περιέχονται εντός των συνόρων τους, αλλά όλο και περισσότερο κατά τον 20ο και 21ο αιώνα η ζήτηση στην Ευρώπη έχει υπερβεί την ικανότητά της να προσφέρει.

Ως αποτέλεσμα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται από την εισαγωγή των πλείστων ορυκτών που χρειάζονται για στήριξη του βιοτικού επιπέδου που απαιτείται από την κοινωνία. Καθώς η παγκόσμια ζήτηση και παραγωγή ορυκτών έχει αυξηθεί, το μερίδιο της συνολικής παραγωγής που κατανέμεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει γενικά μειωθεί. Εντούτοις, ποικιλία ορυκτών εξακολουθεί να παράγεται στην Ευρώπη

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, η μελέτη θα δημιουργήσει το πρώτο επιχειρησιακό διαχειριστικό δίκτυο για τις ορυκτές πρώτες ύλες σε όλη την Ευρώπη. Το Δίκτυο θα διατηρήσει μία Πανευρωπαϊκή Γνωσιολογική Πλατφόρμα δεδομένων για ορυκτά συμβατή με την Οδηγία EC INSPIRE που θα δώσει τη δυνατότητα στις Γεωλογικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους εταίρους να μοιράζονται τα γεωλογικά δεδομένα ορυκτού πλούτου καλύπτοντας τον χερσαίο χώρο μέχρι βάθος 4 χλμ, και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Αυτή η βάση γνώσεων θα αποτελέσει μοναδικό εργαλείο για τους εταίρους για να αναπτύξουν
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις ως προς τους διαθέσιμους πόρους πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών μεταλλείων (επιχώσεις και απόβλητα μεταλλείων,  αποθέματα για χρήση) σε όλη την Ευρώπη.

Με αυτή τη βάση γνώσεων, το Minerals 4EU θα ετοιμάσει ένα «Ευρωπαϊκό Λεύκωμα Ορυκτών Πρώτων Υλών» που να καλύπτει για πρώτη φορά πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία ορυκτών πόρων από χερσαίες και υποθαλάσσιες περιοχές εξόρυξης στην Ευρώπη.

Τελικά, για τη δημιουργία μίας μακρόπνοης ανάλυσης της κατάστασης προμήθειας και ζήτησης ορυκτών στην Ευρώπη, το Minerals 4EU θα ετοιμάσει μελέτες πρόβλεψης για την προμήθεια και τη ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών.

Αυτές οι μελέτες θα βοηθήσουν στην χάραξη ορθολογικής / ορθής πολιτικής για τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης για τον τομέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις πρώτες ύλες.

Οι ερευνητές έχουν ήδη καθορίσει την επόμενη συνάντησή τους:

Delivering the European Minerals YearbookWorkshop Invitation – 3 December 2014, Brussels

Scientific Coordinator:
Dr. Nikolaos Arvanitidis, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), nikolaos.arvanitidis@sgu.se

Technical Coordinator:
Juha Kaija, Geological Survey of Finland (GTK),  juha.kaija@gtk.f