-->

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Τί πληρώνουν τα λατομεία;

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις έχουν σημαντική συνεισφορά στα δημόσια οικονομικά σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεών τους. Στην μελέτη, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο, κατέβαλαν ένα ποσό ίσο με 12.5% του κύκλου εργασιών τους στην κυβέρνηση ως φόρους και άλλες συνεισφορές που πληρώθηκαν. Αυτό ειναι υψηλότερο από το μέσο όρο για φόρους που καταβάλλονται από άλλες βιομηχανίες και αφορούν όλους τους άλλους παραγωγικούς τομείς.

Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις εκτός  από τους φόρους εισοδήματος επιχείρησης που αποτελούν και την σημαντικότερη συνεισφορά, καταβάλλουν πολλούς ακόμη  φόρους και εισφορές (εργοδοτικές εισφορές, φόρους ή τέλη εισαγωγών, αγορών, προμηθειών, τελωνειακούς δεσμούς, φόρους ακίνητης περιουσίας, συμβολαιογραφικά κλπ) καθώς και ειδικούς πρόσθετους φόρους και εισφορές (δικαιώματα, τέλη αδειοδότησης, μισθώματα επί των συμβάσεων μίσθωσης,δημοτικά τέλη κλπ).

Ας δούμε, για παράδειγμα, τι ειδικότερες εισφορές και τέλη πληρώνουν τα λατομεία στον τόπο μας.

1. Μισθώματα. Ο μισθωτής από έναρξη ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης υποχρεούται σε καταβολή μισθωμάτων (παγίων και αναλογικών) το ύψος των οποίων καθορίζεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Για τα λατομεία μαρμάρων προβέπεται ανώτατο θεμιτό αναλογικό μίσθωμα 8% επί της τιμής πωλήσεως ογκομάρμαρα, 10% επί ακατεργάστων, υποπρ. και αποριμμάτων. Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση σε διάταξη νόμου παρά μόνον ειδικά για μπεντονίτη και καολίνη, ΝΔ 4029/1959.  Υπολογίζονται "κατ'αναλογία" με εκείνα των μαρμάρων. Τα πάγια μισθώματα ορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.Η απόδοση των μισθωμάτων αυτών για τα δημόσια λατομεία είναι 50% στους ΟΤΑ και 50% στο ελληνικό δημόσιο.

Για τα λατομεία αδρανών υλικών, το ύψος του παγίου μισθώματος αποτελεί αντικείμενο πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώ του αναλογικού υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες των αδρανών υλικών που πωλούνται κάθε έτος. Για τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, το μίσθωμα καθορίζεται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων μισθωμάτων των λατομείων αδρανών υλικών του νομού/περιφέρειας και επιμερίζεται ανάλογα στα ακατέργαστα και κατεργασμένα υλικά (παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 4262/2014). Η απόδοση των μισθωμάτων αυτών για τα δημόσια λατομεία είναι 100% στο ελληνικό δημόσιο.

2. Ειδικό Τέλος υπέρ ΟΤΑ (πληρώνουν και τα δημόσια και τα ιδιωτικά). Τα λατομεία αδρανών (10%) στην τιμή πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων, επί αυτοκινήτου, στο χώρο του λατομείου. Τα λατομεία Βιομηχανικών Ορυτκών (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο. Τέλος τα λατομεία Αδρανών που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιΐα πληρώνουν 5% επί του κόστους παραγωγής.

3. Παράβολα. Προβέπονται αποσπασματικά σε αποφάσεις .πχ. στην απόφαση ΚΥΑ αριθμ. 1264/19.01.2012 (ΦEK 230 Β 2012) Τροποποίηση της αριθ.Δ7/19488/22−8−2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1986/Β/7−9−2011).
4. Εγγυητική για το περιβάλλον. Αντάλλαγμα χρήσης γης. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ΑΕΠΟ και το ύψος της εγγυητικής για την αποκατάσταση σε κάθε φάση ρυθμίζεται με σχετική εγκύκλιο αλλά και την προσαύξηση (40% ανά πενταετία ) που προβλέπει ο Ν.2115/93 . Κατάπτωση υπέρ της κάθε φορά αδειοδοτούσας υπηρεσίας, χωρίς να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση. Το αντάλαγμα χρήσης γης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης για την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

5.Διοικητικές Κυρώσεις/Πρόστιμα. Παραβάσεις των διατάξεων τον Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, από 1000-3000 ευρω.Παράνομη εκμετάλλευση-χωρίς την κατά τον νόμο άδεια, από (16.000) ΕΥΡΩ έως εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ΕΥΡΩ. Απόδοση προστίμων: πρωτοβαθμιοι ΟΤΑ.

6. Τέλος 1% επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων υπέρ Πράσινου Ταμείου. Προβλέπεται για τα λατομεία αδρανών και μαρμάρων που εντάσσονται στο άρθρο 17 του Ν.4203/2013 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 183 του ν.4001/2011.