-->

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Η ΚΥΑ για τα Τέλη Παραχωρήσεων Μεταλλείων (ΠΜ) και Αδειών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ)

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 που εξειδικεύει τον τρόπο και τα κριτήρια υπολογισμού των τελών για  ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 του Ν.4042/2012.

Όπως ορίζεται από το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235), τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους Δήμους από τα εισπραττόμενα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων, όσο και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου από τα καλούμενα ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η είσπραξή τους γίνεται αναδρομικά και απολογιστικά, αφού αφορούν δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούμενο κάθε φορά έτος. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στην καθιέρωση τελών από ιδιωτικά μεταλλεία, είναι η πρώτη φορά που συνδέεται άμεσα η έρευνα και εκμετάλλευση μεταλλευμάτων με την είσπραξη προκαθορισμένων και συγκεκριμένων ποσών υπέρ του Δημοσίου επιπλέον των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων.
Fek Kya Telon by tzeferisp

1. Ενεργές Παραχωρήσεις Μεταλλείων. Επιβάλλεται (από 1/1/2013) σε ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων ετήσιο τέλος, το οποίο είναι αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του εκμεταλλευτή.  Στην καταβολή του τέλους υποχρεούνται οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτούργησαν έστω και για μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα.Το ύψος του τέλους για κάθε ενεργή παραχώρηση μεταλλείου υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Τ = Α * Σ  όπου:         Τ : Τέλος (σε ευρώ, €)       Α : Αξία (σε ευρώ, €)

Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψιν η πωληθείσα ποσότητα του περιεχομένου μετάλλου και η διεθνής τιμή του μετάλλου την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία της τιμολόγησης.

Ο συντελεστής τέλους Σ (%) ανά κατηγορία μεταλλεύματος καθορίζεται διαφορετικά για τα μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων (πχ. για τον χρυσό (Au) και τον άργυρο (Ag) προκύπτει από συγκεκριμένο πίνακα) από τα μεταλλεύματα βασικών μετάλλων που σαφώς εχουν μικρότερο συντελεστή τέλους (επίσης προκύπτει από επιμέρους πίνακες). Τέλος για τα  λοιπά ορυκτά και παραπροϊόντα επεξεργασίας, ο συντελεστής τέλους (Σ) ορίζεται σταθερός και ίσος με δέκα τοις εκατό (10%) και εφαρμόζεται επι της διαφοράς της τιμολογηθείσας αξίας (FOB ή FOT) μείον το κόστος παραγωγής.
2. Αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων. Επιβάλλεται (από 1/1/2013)  σε αποθεματικές ΠΜ ετήσιο τέλος, επίσης αυτοτελές, μη συμψηφιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του έχοντος τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Το ύψος του τέλους για κάθε αποθεματική παραχώρηση μεταλλείου υπολογίζεται από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Τ = Σ * Ε  όπου:  Τ : Τέλος (σε ευρώ, €)      Σ : Συντελεστής ανά κατηγορία μεταλλεύματος και ανάλογα με τα έτη ισχύος της κάθε αποθεματικής ΠΜ.      
Ε : Η έκταση της αποθεματικής ΠΜ σε στρέμματα

3. Αργούσες  Παραχωρήσεις Μεταλλείων. Ομοίως επιβάλλεται (από 1/1/2013) σε αργούσες ΠΜ ετήσιο τέλος που υπολογίζεται με ανάλογο μαθηματικό τύπο όπως και στις αποθεματικές αναλόγως με τα έτη ισχύος της κάθε αργούσας παραχώρησης μεταλλείου και την κατηγορία του μεταλλεύματος.

4. Αδειες Mεταλλευτικών Eρευνών (ΑΜΕ). Τέλος, επιβάλλεται σε άδειες μεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) ετήσιο τέλος στην καταβολή του οποίου υποχρεούται ο κάτοχος ΑΜΕ που βρίσκεται σε ισχύ την 1/1/2013, είτε στην αρχική, είτε στην κατά παράταση περίοδο της. Το τέλος που επιβάλλεται σε ΑΜΕ είναι επίσης αυτοτελές και μη συμψηφιζόμενο ενώ ο υπολογισμός του γίνεται με ανάλογο μαθηματικό τύπο όπως και στις αποθεματικές ανάλογα με τα έτη ισχύος της κάθε ΑΜΕ και την έκταση της ΑΜΕ σε στρέμματα.
Θα πρέπει να επισημανθούν οι αντιρρήσεις του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) σε όλες σχεδόν τις ανωτέρω θεσμοθετήσεις τελών είτε καθ'ολοκληρία (όπως για τις αποθεματικές και τις άδειες ΜΕ) είτε για επιμέρους θέματα (όπως για  τα τέλη σε πολύτιμα μέταλλα και λοιπά ορυκτά). Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το πωλούμενο προϊόν δεν είναι καθαρό μέταλλο, αλλά συμπύκνωμα (προϊόν εμπλουτισμού), αντιμετωπίζεται από την ως άνω απόφαση ως καθαρό μέταλλο, σύμφωνα με το πνεύμα του μεταλλευτικού κώδικα, ενώ η πραγματική τιμή πώλησής του στην αγορά ειναι σημαντικά μικρότερη. Εδώ ο ΣΜΕ προτείνει να χρησιμοποιείται συντελεστής ή να λαμβάνεται υπόψιν η αξία των τιμολογίων πώλησης.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Η υπουργική απόφαση για τα τέλη των ιδιωτικών μεταλλείων: Πολύ κακό για το τίποτα
Επιτροπή για τον καθορισμό τελών από Ιδιωτικά Μεταλλεία & Απόδοση Ποσοστού από Μισθώματα Δημόσιων Μεταλλείων σε Δήμους