-->

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Οι Λατομικές Περιοχές της Χώρας


[του Τζεφέρη Πέτρου][by Tzeferis Petros]

Η Διεύθυνση Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, προχώρησε στη συγκέντρωση, καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση των Λατομικών Περιοχών (ΛΠ) της Χώρας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1428/84 (Άρθρο 3, 4), του Ν. 2115/93 (άρθρο 3, 4) και του Ν.4001/2011 (άρθρο 182), όπως ισχύουν, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

Για τη συγκέντρωση των αποφάσεων που σχετίζονται με τις λατομικές περιοχές συντάχθηκαν συγκεκριμένα απογραφικά έντυπα τα οποία και απεστάλησαν προς όλες τις Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν αποφάσεις λατομικών περιοχών (ΛΠ) αλλά και νομιμοποιητικά στοιχεία λειτουργίας (άδεια εκμετάλλευσης ή μισθωτήρια συμβόλαια) των λατομείων που δραστηριοποιούνται εντός των ενεργοποιημένων λατομικών περιοχών.

. Οι Λατομικές περιοχές ως ... by PETROS TZEFERIS on Scribd

Επιπλέον με την καταχώρηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στην ψηφιακή βάση, ψηφιοποιήθηκε για κάθε μία ΛΠ η γεωχωρική πληροφορία ώστε να είναι δυνατός ο συσχετισμός και η απεικόνιση των πολυγώνων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς για όλη τη Χώρα (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, ΕΓΣΑ '87).

Η επεξεργασία των συγκεντρωθέντων στοιχείων έγινε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) όπως αυτές ορίσθηκαν με το Ν. 3852/2010 ("Καλλικράτης"), ενώ για την κατηγοριοποίηση των στοιχείων ορίσθηκαν οι κάτωθι κατηγορίες :
  1. Καθορισμένες Λ.Π. : Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι ΛΠ οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν σύμφωνα με αποφάσεις της Διοίκησης.
  2. Ενεργοποιημένες Λ.Π. : Οι ενεργοποιημένες λατομικές περιοχές αποτελούν υποσύνολο των καθορισμένων περιοχών και αναφέρονται στις περιοχές οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί με τηνεγκατάσταση σε αυτές λατομείου ή την διενέργεια επιτυχούς διαγωνισμού εκμίσθωσης.
  3. Αποχαρακτηρισμένες Λ.Π. : Πρόκειται για τις καθορισμένες Λ.Π. για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις αποχαρακτηρισμού
  4. Λ.Π. Εντός Διαστήματος Ενεργοποίησης : Καθορισμένες Λ.Π. οι οποίες βρίσκονται εντός του χρονικού διαστήματος ενεργοποίησης όπως ορίζει η κείμενη λατομική νομοθεσία.
  5. Λήξη Ισχύος - Απαιτείται Αποχαρακτηρισμός : Καθορισμένες Λ.Π. οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί και έχει παρέλθει η προθεσμία ισχύς του καθορισμού τους.
  6. Λοιπές Κατηγορίες : Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν Λ.Π. οι οποίες δεν υπάγονται σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες (συνήθης περίπτωση η δικαστική εμπλοκή)

Συμπεράσματα:

•Από τις 326 ΛΠ που καθορίστηκαν μέχρι σήμερα, μόνο 127 ενεργοποιήθηκαν (39 %). [απαιτούνται περισσότερο λειτουργικά κριτήρια καθορισμού]

•Αποχαρακτηρίστηκαν 109 (33%) ενώ χρήζουν αποχαρακτηρισμού 62 (19%) [πρέπει να αποχαρακτηριστούν άπαξ δια νόμου]

•Τα ενεργά λατομεία που αναλογούν σε κάθε ΛΠ είναι μόλις 1,37 [σε μεγάλο βαθμό οι ΛΠ έχουν καθοριστεί στις ήδη προϋπάρχουσες λατομικές θέσεις]

Στη νησιωτική Ελλάδα (αν εξαιρέσουμε την Κρήτη και Λέσβο) δεν έχουν καθοριστεί παρά ελάχιστες λατομικές περιοχές. Στην Χίο υπάρχει πλέον μία ΛΠ, στα Δωδεκάνησα υπάρχει μία ΛΠ στη Λέρο (ΠΕ Καλύμνου), στις Σποράδες υπάρχει μία στην Αλόννησο, στα νησιά Περιφέρειας Αττικής υπάρχει μία στα Κύθηρα. Στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα καθορίστηκαν ΛΠ και εν συνεχεία αποχαρακτηρίστηκαν. Σε 29 ΠΕ (από τις 74 συνολικά σε όλη τη Χώρα) δεν έχουν καθοριστεί ΛΠ ή έχουν καθοριστεί και εν συνεχεία αποχαρακτηρισθεί.  Στις περιοχές αυτές υπάρχουν αποφάσεις των τ. νομαρχών περί μη καθορισμού, οι οποίες πρέπει να επανεξετασθούν  με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 11  του Ν.4203/2013 για τις νησιωτικές περιοχές με το οποίο παρέχεται δυνατότητα για περιορισμό της ζώνης των 1000 μέτρων της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984.

Παρακάτω διατίθενται τα στοιχεία  σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
Εδώ               
Σε άλλο σημείωμα θα παρουσιαστούν οι Προτάσεις για τη Βελτίωση του θεσμού των Λατομικών Περιοχών, ο οποίος αποτελεί και το βασικό θεσμικό εργαλείο της χωροθέτησης και του βιώσιμου σχεδιασμού των αδρανών από πρωτογενείς πρώτες ύλες.